Statsrådets framtidsredogörelse, Utblick över kommande generationers Finland

24.01.2023 kl. 15:00
Gruppanförandet hållet av Framtidsutskottets ordförande, ledamot Joakim Strand.

Ärade talman,

samtidigt som vi idag debatterar regeringens framtidsredogörelse och blickar framåt behöver vi även slänga en blick bakåt för att påminnas om hur långt vi som ett land har kommit. Finland var ursprungligen ett fattigt land. Genom hårt arbete har vi lyckats höja levnads-och utbildningsnivån hos folket, skapa en nation som rankats som världens lyckligaste, jämställdhet är en viktig hörnsten i vårt samhälle och vår rättsstat är stark. Finland toppar många jämförelser, något som vi ska vara stolta över! Vi har alltså verkligt goda förutsättningar för att närma oss framtiden. Men för tillfället lever vi exceptionella tider. En pandemi, Rysslands olagliga anfallskrig i Ukraina, energikris och en marknad som är instabil. Osäkerheten har varit större än på länge. Därför vill vi i Svenska riksdagsgruppen betona att det idag är viktigare än någonsin att skapa framtidstro, särskilt för våra unga. Det är vårt ansvar. I stället för att känna oro inför framtiden ska de känna iver och förväntan. Det finns ingen framtid utan välmående unga, och därför ser vi det helt nödvändigt att det görs generösa satsningar på dem.

 

Ärade talman,

för ungefär fem år sedan samlades vi i här i plenisalen och debatterade den tidigare framtidsredogörelsen, vars dåvarande spetstema var ändringar i arbetslivet, ett tema som även lyfts upp i den färska redogörelsen. Vi i Svenska riksdagsgruppen betonar att företag skapar välfärden, därför behöver vi skapa de bästa möjliga verksamhetsförutsättningarna för dem. Detta är också viktigt med tanke på välfärdssamhällets fortbestånd. För att klara sig i den globala konkurrensen behöver Finland investera mera i forskning och utveckling. Vi bör ytterligare stärka samverkan mellan företag, högskolor och forskningsinstitut. Som ordförande i framtidsutskottet vill jag betona att utskottet har i olika sammanhang poängterat att Finland målmedvetet bör eftersträva en ledande roll i arbetet för en hållbar framtid genom att särskilt inom energi- och miljöteknik utveckla planerings-, utvecklings-, forsknings- och affärskompetensen på systemnivå. Klimatförändringen kräver nya tekniska lösningar. Det är viktigt att vi närmar oss detta målmedvetet och att vi tryggar tillräckligt kunnande i framtiden. Regeringens mål och tillhörande åtgärder för att öka antalet högskoleutbildade till 50 % av de unga vuxna före år 2030 för oss mot rätt håll.

 

Ärade talman,

redogörelsen lyfter på ett bra sätt fram betydelsen av att utveckla beredskap inför framtiden. Finland har fått internationellt erkännande för vårt kunnande inom försörjningsberedskap, något som vi av historiska skäl har varit tvungna att satsa på, och jag är säker på att det arbetet bär frukt även i detta sammanhang. Speciellt viktigt på längre sikt är tryggandet av vår stabila rättsstat. Sitras färska rapport om megatrender lyfter upp hur demokratin utmanas från flera håll ute i världen. Enligt mätningar av årliga rättsstatsindexet toppar Finland tillsammans med våra nordiska grannländer listan på starka rättsstater, medan USA har nu senaste åren gått bakåt på listan. Det är en oroväckande utveckling av ett land som en gång varit vägvisare. Svenska riksdagsgruppen vill att en stark rättsstatsprincip är även i fortsättningen en central värdering för västerländska demokratier. Därför behöver Finland vara aktiv på alla arenor, europeiskt och internationellt, där vi kan påverka urholkningen av demokratin.

 

Ärade talman,

alla beslut vi fattar här i riksdagen påverkar även kommande generationer, våra barn och barnbarn. Därför är det välkommet att redogörelsen fokuserar även på hur de kan beaktas bättre i framtiden.

 

Ärade talman,

det är otroligt viktigt att vi idag kan föra en aktiv framtidsdebatt här i salen och diskutera hur vi bäst tryggar att vårt land Finland fortsätter vara den framgångssaga som den hittills varit. Redogörelsen är välberedd och erbjuder verkligen goda möjligheter för en bredare samhällsdebatt. Det ser jag fram emot.

Gruppanföranden

Interpellation om skuldsättningen inom den offentliga ekonomin

Gruppanförande 8.2.2023, Sandra Bergqvist, Svenska riksdagsgruppen
08.02.2023 kl. 14:58

Statsrådets framtidsredogörelse, Utblick över kommande generationers Finland

Gruppanförandet hållet av Framtidsutskottets ordförande, ledamot Joakim Strand.
24.01.2023 kl. 15:00

Interpellation om bekämpning av ungdoms- och gatugängskriminalitet genom migrations- och kriminalpolitiska åtgärder

Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.
19.12.2022 kl. 11:00

Responsdebatt för budgeten 2023

Gruppanförhandet hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
14.12.2022 kl. 11:00

Statsrådets redogörelse om rättsvården

Gruppanförande 1.12.2022, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
01.12.2022 kl. 18:00

Statsrådets redogörelse till riksdagen om Senatkoncernen och statens verksamhetslokalförvaltning

Gruppanförandet hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
16.11.2022 kl. 15:00