Människorättspolitiska redogörelsen

16.02.2022 kl. 15:41
Gruppanförandet hölls av ledamot Biaudet

Ärade talman,

Mänskliga rättigheter är inte som annan politik. Det är inte pragmatiskt eller alltid enkelt. Då det kommer till mänskliga rättigheter, där handlar det inte om att hitta kompromisser. Där handlar det om att hitta lösningar.

 

Makt ger en möjlighet att förbättra världen, men samtidigt måste man även i demokratier vara på sin vakt. Det finns en risk att majoriteterna tar ut större friheter och utnyttja sin maktposition, på bekostnad av minoriteter eller enskilda utsatta personer. Därför har statsmakten flera aktiva skyldigheter att skydda den enskildas rättigheter.

I Finland kan vi vara stolta över våra rätt så unika, nordiska mekanismer med specialombud för att systematiskt och med lågtröskel service, övervaka och främja jämställdhet och icke-diskriminering. Vi är väl medvetna om att envar i något skede i livet kan komma att behöva detta skydd.

 

Vi i SFP är glada för att regeringsprogrammet har höga ambitioner beträffande människorättsarbetet som måste fortskrida över valperioderna. Och vi är glada över att redogörelsen även behandlar sambanden mellan mänskliga rättigheter och andra viktiga politikområden såsom teknologi, klimat- och biodiversitetsfrågor. Vi vill också främja företagens ansvarsfulla verksamhet genom att föra vidare lagen om företagsansvar.

Ärade talman,

Demokratiska stater med respekt för rättsstaten är sällan aggressiva i sin utrikespolitik. Redogörelsen betonar sambandet mellan fred, mänskliga rättigheter och utveckling. Freden kan inte tas för givet. Vi följer med oro hur demokratins tillstånd och respekten för rättsstatsprincipen har försvagats i tiotals stater under det senaste årtiondet, till och med i Europa.


För tillfället ifrågasätts det multilaterala samarbetet och regelbaserade människorättssystemet både inifrån och utifrån. I arbetet mot ytternationalister och radikalkonservativa idéer behöver vi i Norden och Europa söka likasinnade allierade. Vi kan heller inte blunda för att Kina, Ryssland och en rad andra stater i FN:s människorättsorgan utmanar de universella mänskliga rättigheterna. Afghanistan och uigurerna bör hållas på agendan och Finland bör fortsätta stöda människorättsaktivisternas arbete. I Europa bör anti-gender rörelsen tas på allvar.


Ärade talman,
Vår människorättspolitik baserar sig på att skydda de mest sårbara befolkningsgrupperna; personer med funktionsvariation, sexuella minoriteter och könsminoriteter, romer, asylsökande och urfolk.

 

Svenska riksdagsgruppen önskar att förslaget till sametingslagen så fort som möjligt går vidare och kan behandlas i riksdagen. Vi gläder oss för att regeringen tillsatt en sannings- och försoningskommission för samer med mål att identifiera och bedöma diskriminering av samerna i Finland.

 

Det är oroväckande, att både FRA:s undersökning från 2018 och den universella periodiska granskningen som företogs i FN:s råd för mänskliga rättigheter, lyfter fram rasism och hatprat som problem i Finland. Finland fick flera rekommendationer för att bekämpa rasism, diskriminering och hatretorik. För oss i SFP är det ytterst viktigt att vi fortsätter konsekvent bekämpa rasism, hatretorik och desinformation på alla nivåer. Internationellt verkar Finland t.ex. via sitt ordförandeskap i organisationen Freedom online coalition och kampanjen Generation Equality.

 

Att stärka kvinnors och flickors ställning är ett av Finlands prioriteringar. Kvinnors rätt till att bestämma över sig själva kan inte kompromissas med. Bekämpandet av våld mot kvinnor, rätten till abort samt främjandet av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är något som Finland alltid skall stå för och arbeta för. Ett viktigt steg skulle vara att Finland skulle binda sig till en feministisk utrikespolitik så som till exempel Sverige och Tyskland.

 

Ärade talman,

SFP vill att Finland har en ledande position i förverkligandet av de mänskliga rättigheterna. Att vi strategiskt arbetar för att uppfylla de målsättningar vi förbundit oss till. Det är i Finlands intresse, att stärka människorättskonventionssystemet i EU, FN, Europarådet och OSCE. I jämställdhetspolitik har Finland stark trovärdighet och vårt land är en förebild för många. Förverkligandet av de mänskliga rättigheterna behöver förebilder. Finland kan och ska bli denna förebild.

Tack.

Gruppanföranden

Statsministerns upplysning - Översikt över det utrikes- och säkerhetspolitiska läget 22.2.2022

Ledamot Anders Adlercreutz höll gruppanförandet.
22.02.2022 kl. 14:11

Människorättspolitiska redogörelsen

Gruppanförandet hölls av ledamot Biaudet
16.02.2022 kl. 15:41

Statsrådets redogörelse om underrättelselagstiftningen

Gruppanförandets talare ledamot Rehn-Kivi
09.02.2022 kl. 15:00

Riksmötets öppningsdebatt 8.2.2022

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz.
08.02.2022 kl. 15:00

Responsdebatt om budgeten 2022

Gruppanförande hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
14.12.2021 kl. 11:00

Reponsdebatt om statsrådets försvarsredogörelse

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback
07.12.2021 kl. 14:50

Interpellation om Finlands beredskap för hybridpåverkan som bygger på styrning av migrationsströmmar

Gruppanförande hållet av ledamot Mats Löfström
24.11.2021 kl. 14:45