Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnosta,

16.11.2022 klo 15:00
Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaj Mikko Ollikainen

Arvoisa puhemies,

valtion kiinteistövarallisuuden arvo on arviolta 4,7 miljardia euroa, ja siihen kuuluu noin 9 000 rakennusta. Kiinteistöjen osuus valtion omaisuudesta on siis merkittävä, ja tämä on pidettävä mielessä niitä hallinnoitaessa. Senaatti-kiinteistöissä viime vuosina tehtyjen organisaatiomuutosten takia on tärkeää, että eduskunta on nyt saanut lausumassaan edellyttämän arvion toimintamallin asianmukaisuudesta. Keskeistä on, että tiedämme, mikä toimii, ja mihin asioihin on edelleen etsittävä ratkaisuja. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että Senaatti-kiinteistöjen tehtävissä on perustuslakivaliokunnan arvion mukaan julkisen hallintotehtävän piirteitä.

 

Arvoisa puhemies,

ammattimaisesta kiinteistöhallinnosta on paljon hyötyä, ja selonteon johtopäätökset osoittavat, että valtion kiinteistöomaisuuden hallinnan keskittäminen Senaatti-konsernille on ollut tarkoituksenmukaista. Senaatti-konserni voi esimerkiksi saada rahoitusta Valtiokonttorin kautta samoin lainaehdoin kuin Suomen valtio. Näin ollen rahoitus on periaatteessa hyvin edullista muihin rahoituslähteisiin verrattuna. Se on merkittävä etu, joka vähentää kustannuksia merkittävästi.

 

Arvoisa puhemies,

vuonna 2016 tehtiin hyvin tärkeä vuokrajärjestelmää koskeva muutos. Tuolloin siirryttiin aiemmasta markkinaperusteisesta mallista omakustannushintaan perustuvaan malliin. Senaatti-konserni ei siis tee voittoa valtion sisäisellä vuokraustoiminnallaan. Selonteon mukaan suurin osa Senaatti-konsernin tilojen käyttäjistä oli tyytyväisiä nykyiseen vuokrajärjestelmään, mutta tässä kokonaisuudessa on edelleen muutamia haasteita, kuten esimerkiksi vuokrakustannusten nousu. Ruotsalainen eduskuntaryhmä ja RKP haluaa, että tähän haasteeseen etsitään aktiivisesti ratkaisuja, jotta vuokrataso ei nouse kohtuuttoman korkeaksi ja hankaloita itse toiminnan harjoittamista. Ruotsalainen eduskuntaryhmä korostaa, että itse toiminnan on aina oltava etusijalla. Sen takia meidän on kyettävä takaamaan, että kustannukset eivät nouse kohtuuttoman korkeiksi. Selonteossa esitellään kuitenkin vaihtoehtoisia tapoja tämän haasteen ratkaisemiseksi, kuten esimerkiksi, että etukäteen pohdittaisiin entistä paremmin kustannustehokkaita ratkaisuja tilojen käyttöön.

 

Arvoisa puhemies,

koronapandemian seurauksena yleistynyt etätyö muutti toimintatapoja monella alalla, ja se on syytä pitää mielessä, koska etätyön odotetaan jäävän pysyväksi osaksi työelämää. Etätyö lisää joustavuutta sekä työnantajien että työntekijöiden kannalta ja se vaikuttaa täten myös tilojen käyttöasteeseen. Tilojen tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas käyttö on tietysti tärkeää, mutta tältä osin on myös korostettava, että meidän olisi pitäydyttävä tekemästä liian nopeita johtopäätöksiä ja seurattava käyttöasteen kehitystä yhteiskunnan palatessa normaalitilaan. Kaikkea ei voi hoitaa etänä, ja on hyvin keskeistä, että kansalaiset voivat aina asioida viranomaisissa myös kasvotusten.

Toisin sanoin, Ruotsalainen eduskuntaryhmä vaatii kiinteistöiltä paljon, mikä on aiheellista niiden käytön kannalta. Lisäksi kaikkien kiinteistöjen tulee olla laadukkaita ja hyväkuntoisia. Kiinteistöjen kuntoon panostaminen on panostus henkilöstön hyvinvointiin. Sen takia myös niiden kunnossapitoa on tarkasteltava säännöllisesti.

 

Arvoisa puhemies,

viranomaisilla on oltava parhaat mahdolliset edellytykset tehtäviensä hoitamiseen. Koska viranomaisten edellytykset niiden lakisääteisten tehtävien hoitamiseen ovat suoraan kytköksissä niille osoitettaviin tiloihin, Senaatti-kiinteistöjen toiminnan kehittämisen jatkaminen on ilman muuta tärkeää.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Luonnon monimuotoisuus on tärkeä huoltovarmuudelle!

Eduskunta on tänään keskustellut hallituksen luonto- ja ilmastopolitiikkaa koskevasta välikysymyksestä. Aihe on ajankohtainen, koska tänään vietetään maailman ympäristöpäivää.
Mikko Ollikainen
05.06.2024 klo 15:20

Henriksson haluaa turvata maksuttomat oppimateriaalit toisella asteella

Hallituksen kehysriihessä päätettiin osana hallituksen säästötoimia, että toisen asteen oppimateriaalit tulevat maksullisiksi siitä vuodesta alkaen, jona opiskelija täyttää 19 vuotta.
Anna-Maja Henriksson
27.05.2024 klo 14:54

Uusi omistajapoliittinen periaatepäätös painottaa kestävää kasvua ja vastuullista omistajuutta

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz on tänään 23. toukokuuta 2024 esitellyt hallituksen uuden omistajapoliittisen periaatepäätöksen. Periaatepäätös on valtio-omisteisten yhtiöiden omistajaohjauksen keskeisin dokumentti.
Anders Adlercreutz
23.05.2024 klo 20:03

Hyviä uutisia rantaradalle

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz on tyytyväinen hallituksen lisätalousarvion päätökseen panostaa 30 miljoonaa euroa rantaradan rataosuuteen Kauklahden ja Karjaan välillä. Panostus on osa hallituksen investointiohjelmaa.
Anders Adlercreutz
22.05.2024 klo 11:13

RKP:n ministeriryhmä korostaa perustuslakivaliokunnan uuden rajalain käsittelyn tärkeyttä

Hallitus antoi 21.5. eduskunnalle lakiesityksen väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi.
Adlercreutz, Bergqvist, Henriksson
21.05.2024 klo 15:06

Tärkeitä panostuksia valtatie 8:aan ja Rantarataan hallituksen lisätalousarviossa

Hallitus hyväksyi tiistaina 21.5. hallituksen esityksen vuoden 2024 toiseksi lisätalousarvioksi.
Anna-Maja Henriksson
21.05.2024 klo 16:18

Talous tarvitsee uskoa tulevaisuuteen

Eduskunta kävi keskustelua hallituksen talouspolitiikkaa vastaan nostetusta välikysymyksestä. Kansanedustaja Henrik Wickström (RKP) korosti ryhmäpuheenvuorossaan hallituksen toteuttamia myönteisiä taloudellisia toimenpiteitä, joilla pyritään vahvistamaan Suomen taloutta pitkällä aikavälillä, ottaen samalla huomioon sosiaalinen oikeudenmukaisuus.
Henrik Wickström
16.05.2024 klo 14:00

Adlercreutz yritysvierailulla Sastamalassa: Suomi näyttää tietä

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz vieraili Nammon tehtaalla Sastamalassa. Nammo on puolustusalan yritys, jonka yksi omistajista puolestaan on puoliksi valtio-omisteinen Patria. Patrian omistajaohjaus kuuluu valtioneuvoston kanslialle. 
Anders Adlercreutz
13.05.2024 klo 10:30

Ryhmäpuheenvuorot

Valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028 koskeva palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
eilen klo 15:00

Välikysymys hallituksen luonto- ja ilmastopolitiikasta

Ryhmäpuheenvuoron esittää edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen talouspolitiikasta  

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.05.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025 - 2028

Lähtekeskustelussa ryhmän puheenvuoron pitäjänä edustaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.05.2024 klo 15:00

Välikysymys sairaalaverkosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.04.2024 klo 15:02

Ajankohtaiskeskustelu koulurauhasta ja kouluturvallisuudesta      

Ryhmäpuheenvoon pitäjä edustaja Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.04.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen alueellisesti syrjivästä politiikasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.03.2024 klo 15:10

Ajankohtaiskeskustelu Ukrainan tilanteesta

Ryhmävuoronpitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024

Ryhmäpuheenpitäjä edustaja Joakim Strand
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 16:00

Välikysymys hallituksen aiheuttamasta työmarkkinakaaoksest

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.02.2024 klo 15:26