Interpellation om ungas framtid            

21.11.2023 kl. 15:00
Gruppanförande hållet av ledamot Henrik Wickström.

Ärade talman,

 

Interpellationen vi diskuterar idag lyfter fram en fråga som är viktig för mig som ung beslutsfattare. För många unga känns den egna framtiden, arbetslivet och försörjningen osäker och otrygg. Det världspolitiska läget och följderna av pandemiåren bidrar också till oro. Det är vi beslutsfattare som ska fortsätta söka lösningar så att barn får vara barn och vi unga får vara unga. Inom SFP inser vi att politiken måste fokusera på framtiden och därför krävs åtgärder idag.

 

Alla mätare visar ändå inte minus. Enligt Ungdomsbarometern från ifjol har upplevelserna av osäkerhet och otrygghet i vardagen minskat på så gott som alla områden. Mer än fyra femtedelar anser att vardagen är meningsfull och ungas nöjdhet med livet har återhämtat sig till nästan samma nivå som före coronapandemin. I dagens diskussion ska vi inte glömma att även belysa det positiva och hysa tilltro till framtiden. Det här är viktigt – för tappar vi framtidstron tappar vi framtiden.

 

Ärade talman,

Prestationsångest är något som drabbar många av oss. Vi behöver jobba på flera plan och det är viktigt att åtgärderna riktas rätt i ett tidigt skede. Regeringen satsar därför särskilt på skolan. Elever får nu bättre möjligheter att lära sig baskunskaperna: att läsa, skriva och räkna. Det här gör regeringen genom att öka minimiantalet lektioner inom den grundläggande utbildningen med 2–3 årsveckotimmar utan att utvidga läroplanen. Vi vill se fler trygga vuxna i skolorna, och vi vill främja ungdomsarbetet och att alla barn och studerande har möjlighet att prata med en kurator på sitt modersmål.

 

Regeringen har under ledningen av ungdomsminister Bergqvist inlett utarbetandet av ett ungdomspolitiskt program, vars syfte är att främja de ungas uppväxt- och levnadsvillkor. En totalreform av studiestödet är på kommande där målsättningen är att trygga försörjningen under studietiden och stödja slutförandet av studierna inom utsatt tid.

Regeringen kommer öka antalet nybörjarplatser vid högskolorna, och trygga en tillräcklig mängd närundervisning i yrkesskolorna. Samtidigt kommer vi inte från de åtgärder som krävs för att anpassa ekonomin. Men vi ska minnas att målet med anpassningsåtgärder är en ekonomiskt ljusare framtid som gynnar samhället i stort – där även vi unga skall ha goda förutsättningar att leva i trygghet och framtidstro. Balansen måste bevakas så att alla unga även idag kan leva i trygghet och få en god utbildning.

 

Ärade talman,

Efter studierna, också ofta också medan studierna pågår, inleds arbetslivet. Genom att stärka incitamenten för arbete, förbättra arbetsförmedlingarnas funktion och sänka tröskeln att anställa kommer regeringen skapa 100 000 nya arbetsplatser under valperioden. Inom SFP tror vi att regeringens politik kommer skapa en mer dynamisk och attraktiv arbetsmarknad. En stabil statsekonomi tryggar framtidens välfärdssamhälle.

 

Ärade talman,

Vi politiker har ett särskilt ansvar över hur vi talar om framtiden. Ungas välbefinnande är polariserat idag: allt fler unga mår bra, medan de som mår dåligt mår allt sämre. Som svar på detta kommer regeringen till exempel att införa en terapigaranti för barn och unga, och ett åtgärdsprogram på båda nationalspråken och på samiska för att förebygga utslagning. Finlands Studentkårers Förbund har välkomnat regeringens plan att förbättra tillgången till mentalvård genom att göra psykoterapeututbildningen delvis avgiftsfri. Regeringen satsar också på det fysiska välbefinnandet som uppmuntrar till bättre folkhälsa. Till exempel satsas det 20 miljoner euro per år till flaggskepsprogrammet mer motion i Finland.

 

Ärade talman,

Att bära ansvar för klimat och miljö har alltid varit viktigt för SFP. Partiets ungdomsorganisation gav faktiskt redan 1967 ut en debattbroschyr om miljöfrågor. Det är vi unga som främst kommer möta konsekvenserna av klimatåtgärderna i framtiden. Regeringens satsningar på energiomställningen och ren teknik bidrar till att minska klimatpåverkan, och skapar arbete och tillväxt. Det är alldeles avgörande att Finland förbinder sig till att genomföra målen i klimatlagen och att vi når målsättningen om klimatneutralitet före 2035.

 

Ärade talman,

Helhetsansvaret för arbetet för att främja ungas välbefinnande hör till undervisnings- och kulturministeriet. Att regeringen har en skild ungdomsminister är en viktig prioritering – vi behöver en långsiktig ungdomspolitik. Unga är en del av samhället här och nu, och samtidigt skapar de ungas välmående en grund för framtiden. Vi gör vårt yttersta att regeringen erbjuder unga en bra ungdom och utsikter till en trygg och god framtid.

Gruppanföranden

Interpellation om regeringens regionalt diskriminerande politik

Gruppanförande  håkllet av ledamot  Anders Norrback.
20.03.2024 kl. 15:12

Aktuell debatt om Ukraina

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.
21.02.2024 kl. 15:00

Interpellation om det kaos på arbetsmarknaden som orsakats av regeringen

Gruppanförandet hållet av ledamot Otto Andersson
20.02.2024 kl. 15:29

Riksdagens öppningsdebatt 13.2 2024

Gruppanförande hållet av ledamot Otto Andersson.
13.02.2024 kl. 15:00

Responsdebatt om budgetpropositionen för 2024

Gruppanförandet hållet av ledamot Henrik Wickström.
13.12.2023 kl. 11:00

Responsdebatt om statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2024-2027

Gruppanförande 22.11.2023, Mats Löfström
22.11.2023 kl. 15:00