Remissdebatt om budgetpropositionen för 2024   

10.10.2023 kl. 13:00
Gruppanförande hållet av riksdagsgruppens ordförande Otto Andersson.

Ärade talman,

En stabil offentlig ekonomi är en förutsättning för att trygga servicen och för att vi Finland även i fortsättningen ska kunna vara ett nordiskt välfärdssamhälle. Samtidigt vet vi att Finland just nu är det mest skuldsatta landet i norra Europa. Vår skuldsättningsgrad är helt enkelt för hög. Räntorna för statsskulden ökar kraftigt. Skuldsättningsspiralen måste brytas.

Detta är bakgrunden till både budgetpropositionen och för regeringens mål att balansera Finlands ekonomi med sex miljarder euro. En uppgift som inte är lätt och som i praktiken innebär svåra nedskärningsbeslut, som kommer att beröra och påverka många människors vardag. För oss i SFP är det viktigt att följa upp effekterna och att stå fast vid tanken att inte kräva det orimliga av någon.

Ärade talman,

Vi måste ändå inse att Finlands välfärd inte enbart tryggas genom ekonomisk anpassning och nedskärningar. Vi behöver tillväxt. Vi behöver fler människor i jobb och fler framgångsrika företag för att öka skatteinkomsterna som behövs för att trygga vår välfärd.  Det är positivt att finansministeriets prognos visar att den ekonomiska tillväxten förväntas ta fart nästa år.  Samtidigt behöver vi nu en politik som skapar förutsättningar för tillväxt och tryggar konkurrenskraften. Därför gör regeringen omfattande satsningar på utbildning, forskning, innovationer och infrastruktur samt förnyar arbetsmarknaden.

Finansieringen för den grundläggande utbildningen ökar permanent med 200 miljoner euro under valperioden. År 2024 satsar vi 50 miljoner euro till för att stärka kvaliteten på utbildningen, jämna ut skillnaderna i inlärning och förebygga segregation.  Regeringen lyssnar på lärarnas önskemål, och vi ger nu såväl lärarna som eleverna arbetsro.  Lärarna ska nu få fokusera mera på att undervisa. Mindre på att administrera och dokumentera. Och eleverna får nu bättre möjligheter att lära sig baskunskaperna: att läsa, skriva och räkna

Vi gör en historisk satsning på forskning, utveckling och innovationer. Under valperioden stärks finansieringen till forskning och utveckling med en miljard euro. Nästa år ökar finansieringen av verksamheten med cirka 280 miljoner euro jämfört med i år. Vi siktar på 1 000 nya doktorander, vi stöder företagens forskning och utvecklingsverksamhet och vi ökar antalet nybörjarplatser vid högskolorna år 2024.

 

Ärade talman,

Regeringens målsättning är att höja sysselsättningsgraden till 80 procent. Det är viktigt att komma ihåg att de nya arbetsplatserna fram för allt skapas i företagen. Samtidigt vet vi att antalet arbetsgivarföretag i Finland har minskat på ett oroväckande sätt. Vi behöver sporra till investeringar, göra en långsiktig industripolitik och underlätta företagens möjligheter att anställa. Därför är det ytterst viktigt att regeringen nu moderniserar arbetsmarknaden genom åtgärder som i Sverige och Tyskland gjort för tiotals år sedan och som lagt grunden för dessa länders ekonomiska framgång. I SFP är vi särskilt nöjda att vår långvariga målsättning om att främja användningen av lokala avtal i alla slags företags nu går framåt.

Fungerande trafiklösningar och infrastruktur är helt centrala för såväl människornas möjligheter att röra sig, som för exportföretagens verksamhetsförutsättningar. Vi i SFP är mycket nöjda att regeringen i budgetmanglingen i brådskande tidtabell valt att prioritera en mängd exportfrämjande trafikinvesteringar: förbättringarna av riksväg 8; fördjupandet av farlederna till Lovisa och Vasa; utvecklingen av Kustbanan på sträckan Köklax-Karis; och Pargasleden. Dessutom får Jakobstads hamnväg, Kasköbanan och fördjupandet av Koverhar-farleden finansiering. Konkurrenskraften stärks även av att farledsavgifterna också i fortsättningen ska vara halverade.

I regeringsprogrammet konstateras det att: ”Tvåspråkigheten är en positiv styrka för vårt land.” Vi gläds att regeringen i budgetmanglingen har gått från ord till handling och gör flera satsningar som stärker tvåspråkigheten och det svenska språkets ställning i Finland. Nu stärks den svenskspråkiga integrationsutbildningen med en miljon euro år 2024. Detta stöder regeringsprogrammets ambitiösa målsättning att 5–10 procent av invandrarna ska integreras på svenska. En annan viktig åtgärd är att det så kallade stora språkprovet blir avgiftsfritt. Mycket viktigt är också att regeringen satsar på läromedel på svenska och de samiska språken.

Anslagen för den finsk- och svenskspråkiga räddningsutbildningen ökas med 3,5 miljoner euro, och tilläggsfinansiering riktas till polisutbildning på svenska.

Det är viktigt att polisen är närvarande i hela landet och syns i lokalsamhället. Regeringen siktar därför att öka antalet poliser till 8000 före utgången av valperioden.

 

Ärade talman,

Särskilt inom den icke brådskande vården har köerna vuxit långa på grund av coronapandemin. Därför är det välkommet att regeringen förkortar vårdköerna genom att öka FPA-ersättningarna för privat vård med sammanlagt 335 miljoner euro under regeringsperioden Med tanke på det förebyggande arbetet är det viktigt att regeringen nu också satsar 20 miljoner euro per år till flaggskepsprogrammet mer motion i Finland.

Anmärkningsvärt är att äntligen garanteras finansieringen för kvinnoorganisationernas ovärderliga arbete med 400 000 euro – en viktig markering som inte tidigare regeringar lyckats med. Välkommet är också att finansieringen för åtgärder som ingår i regeringens meddelande om främjande av likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering tryggas genom ett anslag på 6 miljoner euro.

 

Ärade talman,

För att trygga självförsörjningen och för att vi i framtiden ska kunna njuta av god, ren inhemsk mat behöver vi garantera jordbrukets verksamhetsförutsättningar. Det är välkommet att regeringen riktar anslag till jordbrukets energi investeringsbidrag, till unga jordbrukare och till jordbrukets krisstöd. Med tanke på jordbrukets lönsamhet är det allra viktigaste ändå att i rask takt få framåt de lagstiftningsåtgärder som ska stärka producenternas ställning i livsmedelskedjan.

 

Svenska riksdagsgruppen ser fram emot en saklig och konstruktiv utskottsbehandling av regeringens budgetproposition.

 

Tack!

Gruppanföranden

Interpellation om ungas framtid            

Gruppanförande hållet av ledamot Henrik Wickström.
21.11.2023 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om beredskap i EU:s stridsgrupp 1.1.–30.6.2024

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
15.11.2023 kl. 15:08

Interpellation om social- och hälsovården

Gruppanförande, hållet av ledamot Henrik Wickström.
18.10.2023 kl. 15:00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2024   

Gruppanförande hållet av riksdagsgruppens ordförande Otto Andersson.
10.10.2023 kl. 13:00

Statsrådets meddelande om främjande av likabehandling, jämställdhet och ickediskriminering i det finländska samhället

Gruppanförande hållet av gruppordförande Otto Andersson.
06.09.2023 kl. 15:00

Regeringen Orpos regeringsprogram

Gruppanförande, Otto Andersson, Svenska riksdagsgruppen 21.6.2023
21.06.2023 kl. 14:00

Svar till regeringssonderare Orpo

18.04.2023 kl. 12:16