Regeringen Orpos regeringsprogram

21.06.2023 kl. 14:00
Gruppanförande, Otto Andersson, Svenska riksdagsgruppen 21.6.2023

Ärade talman,

Det är sällsynt att en ny regering får inleda sitt arbete med en rekordhög sysselsättningsgrad och med vetskapen om flera stora investeringar hägrar i horisonten. Vi i Svenska riksdagsgruppen och SFP är nöjda över det arbete som gjordes under förra regeringen som förde Finland framåt.

Samtidigt har vi stora utmaningar som måste lösas. Finland har skuldsatt sig redan en längre tid, under flera valperioder. Om vi fortsätter som förut skulle det innebära att vi skuldsätter oss med tio miljarder euro per år enbart för att täcka våra nuvarande utgifter. Innan riksdagsvalet var de flesta partier överens om att det finns ett behov att anpassa ekonomin.

Regeringen har tagit till sin uppgift att balansera Finlands ekonomi med sex miljarder euro. Uppdraget är inte lätt. Vi i SFP vill vara tydliga att Finland även i fortsättningen ska vara ett nordiskt välfärdssamhälle som tar hand om de mest utsatta. Men för att kunna trygga välfärden och servicen även i framtiden, behövs en stabil ekonomi. Många sektorer såsom skolan har vi kunnat skydda från nedskärningar. Men inte alla. Och det är klart att många människor kommer att beröras av åtgärderna. Därför är det nödvändigt att i det fortsatta arbetet göra noggranna konsekvensanalyser och också riktade stödåtgärder för de som behöver det mest.

Ärade talman,

Finland behöver nu tillväxt. Vi behöver fler människor i jobb och fler framgångsrika företag för att öka skatteinkomsterna som behövs för att trygga vår välfärd. Regeringen vill höja sysselsättningsgraden till 80 procent på sikt.  Vi sporrar till investeringar, gör en långsiktig industripolitik och tryggar Finlands konkurrenskraft.

Vad är det största hindret för tillväxt i Finland? Fråga näringslivets centralförbund EK, fråga våra företagare eller landets främsta ekonomister. Svaret är ändå det samma: bristen på kunnig arbetskraft.

I SFP ser vi inte en ökad arbetskraftsinvandring som ett alternativ, vi ser det som en nödvändighet. Därför är vi mycket nöjda att regeringen nu sätter fart på arbetskraftsinvandringen genom att bland annat försnabba tillståndsprocesserna samt erkännandet av utländsk examen. Det blir dessutom lättare att stanna kvar i Finland efter avlagda studier.

Vi behöver även modernisera arbetsmarknaden och regeringen gör betydande arbetsmarknadsreformer som underlättar företagens möjligheter att anställa. Reformer som Sverige och Tyskland gjort för tiotals år sedan och som lagt grunden för deras ekonomiska framgång. Särskilt viktigt är att lokala avtal nu möjliggörs även vid sådana företag som inte är fackligt organiserade - något som SFP förespråkat en längre tid. Arbetet för att stärka jämställdheten pågår på flera plan och inom arbetslivet fortsätter exempelvis likalönsprogrammet.

Det ska alltid löna sig att jobba. Därför sänker regeringen inkomstbeskattningen speciellt för låg- och medelinkomsttagare och samtidigt reformeras det inkomstrelaterade arbetslöshetsunderstödet. På SFP:s initiativ bereds skatteincitament för att sporra att de pensionärer som vill fortsätta jobba deltar i arbetslivet.

Ärade talman,

Vi bildningspartiet SFP gläds över beslutet att stärka den grundläggande utbildningen med 200 miljoner euro. En kvalitativ grundläggande utbildning är den bästa garanten för att skapa jämlika möjligheter i livet för våra barn och unga.

Nu är det dags att ge arbetsro i den grundläggande utbildningen, för eleverna och lärarna. Lärarna ska nu få fokusera mera på att undervisa. Mindre på att administrera och dokumentera. Genom att öka på antalet årsveckotimmar, utan att utvidga läroplanen, får eleverna bättre möjligheter att stärka sina baskunskaper. Alla elever ska kunna läsa, skriva och räkna när de går ut ur grundskolan. Ingen elev ska lämnas efter.

Ärade talman,

En av regeringens viktiga uppgifter är att förbättra tillgången till social- och hälsovård. Därför riktas nu över 300 miljoner euro för att förkorta vårdköerna inom primärhälsovården. Vi vill använda oss av alla aktörer inom vården. Såväl offentliga, privata som tredje sektorn behövs. Vi satsar på användningen av servicesedlar.

Regeringen främjar den psykiska hälsan genom att satsa på psykvårdstjänster, och utveckla lågtröskelmottagningar för unga. Och äntligen införs en terapigaranti för barn och unga. För att åtgärda bristen på psykoterapeuter görs en del av psykoterapeututbildningen avgiftsfri.

Samtidigt är det viktigt att minnas att utan välmående personal, finns det ingen vård. Personalbristen ska därför underlättas genom ett ökat antal nybörjarplatser inom vårdutbildningen på båda nationalspråken, genom att utvärdera behörighetskraven och se över arbetsfördelningen inom vården - något som SFP länge efterlyst.

Vi i SFP är glada för de många satsningar som vi kan göra på våra barn och unga, till exempel hobbysedlar och höjt barnbidrag. Det att vi i denna regering har en minister vars uttryckliga uppgift är att arbeta för våra barn och unga är ett tydligt budskap. Dessutom är motion något som regeringen kommer att ha i fokus under de kommande åren. Det kommer att gynna folkhälsan och välmående.

Ärade talman,

Regeringens budskap är tydligt och klart - vi håller fast vid klimatlagens målsättningar genom aktiva åtgärder. Finland ska vara klimatneutralt år 2035. Vi främjar grön omställning och investeringar i cleantech bland annat genom att göra tillståndsförfarandena smidigare. Regeringen förbinder sig också till att satsa på forskning, utveckling och innovationer med att fram till år 2030 höja den statliga finansieringens andel till fyra procent av landets BNP.

Arbetet för att stärka Finlands självförsörjningsgrad inom ren energi fortsätter, inte minst när det kommer till att Finland ska vara oberoende av rysk energi.

Vårt inhemska jordbruk har länge lidit av en lönsamhetskris, som nu är akut. Regeringen tar detta på allvar och gör ändringar i konkurrens- och annan lagstiftning för att stärka jordbrukarnas ställning.

Ärade talman,

För SFP är det viktigt att Finland är och fortsätter vara en trovärdig part i det internationella samarbetet, samt följer och respekterar internationella avtal. Det görs nedskärningar också i det humanitära biståndet, men vi kommer fortfarande att fullfölja alla de förpliktelser och projekt som vi har förbundit oss till. Finland fortsätter dessutom att ge sitt starka stöd till Ukraina.

Finlands EU politik kommer även härefter att vara ambitiös och dessutom är vi nu en aktiv aktör inom Nato. Vi utvecklar det nordiska samarbetet och satsar speciellt på förhållandena mellan Finland och Sverige, kanske mer än någonsin tidigare. Vi ska arbeta målmedvetet för att Sverige så fort som möjligt blir medlem i NATO.

Ärade talman,

Det är helt klart att skrivningarna om den humanitära invandringen är svåra ur SFP:s synvinkel. I lagberedningen gällande migrationspolitiken är det nödvändigt att noggrant iaktta människorättskonventionerna och grundlagen.

Vi förstår att många skrivningar skapat oro hos dem som inte bor permanent i Finland. Vi gör vårt yttersta för att lösningarna främjar mänskliga rättigheter för envar. Alla människor är lika värdefulla och vi gör allt för att avskaffa motsättningar mellan olika människogrupper i vårt land.

Samtidigt gläds vi i SFP att den nya regeringen gör en stark människorättsgärning genom att ännu i år förnya sametingslagen, i tätt samarbete med Sametinget. Ändringen är nödvändig för att trygga samernas rättigheter som urfolk. Och jag tror att också många i oppositionen kommer att välkomna detta lagförslag.

Ärade talman,

I regeringsprogrammet står det tydligt: ”Tvåspråkigheten är en positiv styrka för vårt land.” Finlands tvåspråkighet och rätten till service på båda nationalspråken syns genomgående i programmet. Oavsett om det gäller vård, utbildning eller andra tjänster ska denna regering jobba för att inte bara trygga svenskans ställning, utan också utveckla den. Också det goda samarbetet med landskapet Åland ska fortsätta. Vi bland annat utvecklar och främjar självstyrelsen och fortsätter genomförandet av Ålandsstrategin.

Ärade talman,

Förslaget till regeringsprogram innehåller många för SFP viktiga skrivningar som för Finland framåt. Vårt avtryck syns på många sätt i programmet, också genom allting som kunde finnas där, men inte finns. Vi i SFP är beredda att ta ansvar för att rädda vårt finländska välfärdssamhälle.

Gruppanföranden

Interpellation om ungas framtid            

Gruppanförande hållet av ledamot Henrik Wickström.
21.11.2023 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om beredskap i EU:s stridsgrupp 1.1.–30.6.2024

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
15.11.2023 kl. 15:08

Interpellation om social- och hälsovården

Gruppanförande, hållet av ledamot Henrik Wickström.
18.10.2023 kl. 15:00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2024   

Gruppanförande hållet av riksdagsgruppens ordförande Otto Andersson.
10.10.2023 kl. 13:00

Statsrådets meddelande om främjande av likabehandling, jämställdhet och ickediskriminering i det finländska samhället

Gruppanförande hållet av gruppordförande Otto Andersson.
06.09.2023 kl. 15:00

Regeringen Orpos regeringsprogram

Gruppanförande, Otto Andersson, Svenska riksdagsgruppen 21.6.2023
21.06.2023 kl. 14:00

Svar till regeringssonderare Orpo

18.04.2023 kl. 12:16