Interpellation om bekämpning av ungdoms- och gatugängskriminalitet genom migrations- och kriminalpolitiska åtgärder

19.12.2022 kl. 11:00
Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.

Ärade talman,

antalet brott som begås i Finland har minskat i över trettio år och vårt samhälle har som helhet blivit avsevärt tryggare. Även brottsligheten bland våra unga har minskat. Däremot har mängden våldsbrott som begås av minderåriga och under 15-åringar ökat under de senaste åren. Det här är något som vi alla här i salen är oroliga över och vill åtgärda. Vi i Svenska riksdagsgruppen och SFP anser att det förebyggande arbetet är A och O, särskilt när det gäller barn. Gängkriminalitet ska vi förhålla oss mycket allvarligt till – precis som till all form av allvarlig brottslighet. Den är fortfarande en liten andel av den brottslighet som begås i Finland, och vi ska inte låta den andelen växa, utan ta ett aktivt grepp om problemet. Det är klart att det vid sidan om förebyggande åtgärder även behövs andra ingrepp, för vi vet att det förebyggande arbetet inte ensam är tillräckligt. Därför måste vi ha beredskap att utvärdera till vilken del det finns behov att uppdatera vår lagstiftning.

 

Ärade talman,

brottslighet bekämpas genom flera olika åtgärder, inte endast genom migrations- och kriminalpolitiska åtgärder, som interpellationen särskilt efterlyser. Regeringen har gjort viktiga satsningar för barnfamiljer och barn och unga. Exempelvis har vi infört en Finlandsmodell för hobbyverksamhet för att säkra att alla barn har möjlighet till en eftermiddagsverksamhet i en trygg miljö. Ytterligare har det införts reparativa åtgärder så som personaldimensionering till barnskyddet och en totalreform av barnskyddslagen har inletts och ankarverksamheten har utvidgats. För att effektivera integrationen har regeringen i höst även gett ett lagförslag om en helhetsrevidering om integrationslagen. Som bäst utreder Justitieministeriet straffen för olovligt innehav av skjutvapen och sprängämnen. Även inrikesministeriet deltar i arbetet. Vi vill dessutom påpeka att regeringen har ökat mängden poliser från förra perioden, och satsat permanent 80 miljoner euro mera i rättsvården än den förra regeringen. För att trygga förtroendet för vårt rättsväsende behöver vi säkerställa både polisens och rättsvårdens resurser långsiktigt.

Ärade talman, oppositionen riktar ett pekande finger mot invandring, och ordet invandring förekommer i interpellationen hela 21 gånger. Med Sannfinländarna som initiativtagare till interpellationen är detta inget överraskande. Forskningen visar att faktorer som bidrar till brottsligt beteende har att göra med utsatthet och olika former av marginalisering, men ordet marginalisering förekommer i interpellationen endast en gång. Det är med en viss besvikelse vi ser att Samlingspartiet allt djupare gått med i den främlingsfientliga retoriken.

 

Vi i Svenska riksdagsgruppen betonar att man måste fortsätta arbetet för att ingen i vårt land ska lämnas utanför vårt samhälle. Vi ser att satsningar på familjer, barn, unga och skola är centrala för att skapa trygghet. Då föräldrarna mår bra mår även barnen bra. Därför måste det finnas tillräcklig basservice, lågtröskeltjänster, tillgång till mentalvårdstjänster och ett starkt multiprofessionellt myndighetssamarbete så att människor får hjälp vid behov och inte lämnas ensamma. En välfungerande integrationsstig är även av central betydelse. Det bästa sättet att integreras är ett jobb eller en utbildning där man kan känna gemenskap och på ett naturligt sätt lära sig språket. Vi vill att alla nyanlända ska ges möjlighet till jobb eller utbildning, så fort som möjligt. Vi ser dessutom att god stadsplanering spelar en roll i arbetet emot segregering. Målmedveten bostadspolitik i Finland har förebyggt segregation och förhindrat uppkomsten av områden där problem samlas. På den vägen ska vi fortsätta.

 

Ärade talman,

vi ska hålla ett vaksamt öga på den kriminalpolitiska diskussionen i våra nordiska grannländer. Hittills har vi i Finland gjort flera saker bra, och arbetet mot brottslighet måste fortsätta med målmedvetna åtgärder. Vi har alla förutsättningar att lyckas.

Gruppanföranden

Interpellation om minister Rydmans ställning

Gruppanförande hållet av ledamot Otto Andersson,
20.06.2024 kl. 12:41

Responsdebatt om statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2025–2028

Gruppanförande framfört av riksdagsledamot Henrik Wickström.
12.06.2024 kl. 15:00

Interpellation om regeringens miljö- och klimatpolitik

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
05.06.2024 kl. 15:00

Interpellation om regeringens finanspolitik 

Gruppanförande hållet av ledamot Henrik Wickström.
15.05.2024 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2025–2028

Gruppanförandet under remissdebatten framfördes av ledamot Otto Andersson.
07.05.2024 kl. 15:00

Interpellation om sjukhusnätverket

Gruppanförandet hållet av ledamot Henrik Wickström.
23.04.2024 kl. 15:03

Aktualitetsdebatt om skolfred och skoltrygghet      

Gruppanförande hållet av ledamot Ollikainen.
17.04.2024 kl. 14:59