Statsrådets bostadspolitiska redogörelse

02.03.2022 kl. 16:06
Gruppanförande hållet av rikdagsledamot Mikko Ollikainen.

Ärade talman,

”Egen härd är guld värd” – ”Oma koti kullan kallis”. Nu när krig pågår i Ukraina blir vi påminda om vilka saker som på riktigt är viktiga. Friheten att bo i det land man vill, på den ort man vill. Tryggheten i att kunna lita på att ingen kommer att slå sönder hemmet eller förstöra det. Möjligheten att genom trygghet och stabilitet skapa en framtid åt sig själv och sin familj. Många ukrainska familjer har fråntagits denna möjlighet och Finland ska göra sitt yttersta för att stöda dessa människor.

Ärade talman,

SFP anser att bostadspolitiken ska beakta samhällsutvecklingen, människors behov och flyttrörelser. Invånarnas inkludering och jämställdhet samt miljövänlighet ska vara bärande värderingar. I regeringens bostadspolitiska program har vi kommit överens om många åtgärder som vi börjar förverkliga, och en hel del har i själva verket redan gjorts under regeringsperiodens gång.

Ärade talman,

Bostadsmarknaden ska fungera på ett rättvist sätt. Alla ska ha tillgång till skäligt boende till rimliga kostnader. Det viktigaste sättet att hålla prisnivån skälig är att det finns ett utbud. Därför ska vi underlätta byggande där det finns behov och där det är smart, till exempel intill kollektivtrafikleder. Samtidigt ska vi vara försiktiga med åtgärder som menar väl men som kan ha en hämmande effekt på marknaden. Till exempel ARA-stöden varierar enligt kommungränser men priserna för byggande gör det inte. Detta leder till situationer som lätt kan kännas orättvisa.

Bostadsmarknaden går ställvis mycket het. För en etta med renoveringsbehov i centrala Helsingfors kan du tvingas betala samma som du betalar för ett mindre nybyggt egnahemshus på landsbygden. Under coronan har kostnaderna för byggnadsmaterial skjutit i höjden. Inom vissa produktgrupper har priset stigit med tiotals procent sedan årsskiftet. Det har även effekter på bostadsmarknaden.

Likaså har många, till exempel unga, har ofta haft allt svårare att få lån för skaffande av lägenhet. Således har även bankerna en viktig roll i helheten, likaså effekterna av det säkerhetspolitiska läget i världen.

Ärade talman

SFP anser att det ska vara möjligt att bo var som helst i Finland – i staden, på landsbygden eller i skärgården. Därför är en aktiv regionalpolitik och också bostadspolitik viktig. Det är fint att även områden utanför tillväxtcentrumen tydligt lyfts upp i redogörelsen och att det finns klart samförstånd om att åtgärderna ofta är olika i tillväxtcentrumen och utanför dem. Det är centralt att vi stöder livskraften också utanför tillväxtcentrumen och stärker förutsättningarna för boende där även i framtiden.

Ärade talman,

Bostadspolitiken är en central del av samhället. Svenska riksdagsgruppen anser att socialt välmående ska vara ledordet för Finlands bostadspolitik. Vi vill motverka segrering. Hemlösa ska fäå tak över sitt huvud och stöd för att skapa en mera stabil vardag. Invandrare ska få möjlighet att bli en del av sin näromgivning. Boendet är ett sätt att föra samman olika generationer och vi vill möjliggöra synergier mellan till exempel ålderdomshem och daghem. Bostadsproduktionen ska också ta i beaktande studerandenas behov och erbjuda fungerande lösningar för personer med funktionshinder. Det är bra att regeringen på hösten ska ge ett förslag om förbättrande av tillgängligheten i husbolag.

Regeringens stora reform av markanvändning- och bygglagen, den nya plan- och bygglagen, är ännu under arbete. Samtidigt som man värnar om kvalitet så måste man också se till att man inte skapar sådan byråkratisk börda och förpliktelser som i praktiken gör det svårt och långsamt att bygga. Det råder redan idag brist på arkitekter som kan stadsplanering. Ett kallt faktum är att denna brist kommer att vara stor ännu i flera år och därför är det viktigt att satsa bland annat på tillräckliga utbildningsplatser.

Ärade talman,

Svenska riksdagsgruppen understryker hur viktigt det är att vi bygger sunda och friska hus och att vi möjliggör det att våra byggnader är hållbara och har ett så långt liv som möjligt. Vi ska inte kräva överrenovering av gamla husen eller sådana renoveringar av dem som är ekonomiskt orealistiska för de flesta husägare eller som tekniskt är ytterst svåra att förverkliga. Det är inte ansvarsfullt att kräva samma standard av 60-talshus som av 2020-talshus. Vi ska skapa förutsättningar för att de hus som byggs idag har ett långt och gott liv.

Ärade talman,

Vi ska se på bostadsproduktion och boende som en helhet. Vi ska inte svartvitt fokusera enbart på tomteffektivitet och på att bygga så höga hus som möjligt. Vi ska satsa på att vi trivs i den levnadsmiljö som vi bygger. Inte heller ska vi fokusera enbart på byggandets koldioxidutsläpp utan vi ska se på byggnadens hela livscykel, från materialval till återvinning. Bostadspolitiken tangerar flera samhällssektorer. Genom samarbete och långsiktigt byggande och planering kan vi skapa en bättre framtid och hållbara samhällen.

Gruppanföranden

Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

Gruppanförande framfört av ledamot Anders Adlercreutz
20.04.2022 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2023—2026

Gruppanförandet framfördes av ledamot Mats Löfström
19.04.2022 kl. 14:35

Statsrådets utbildningspolitiska redogörelse, responsdebatt

Gruppanförande hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
29.03.2022 kl. 15:00

Responsdebatt om redogörelsen för den inre säkerheten

Gruppanförandet hölls av ledamot Mikko Ollikainen
16.03.2022 kl. 15:00

Statsrådets bostadspolitiska redogörelse

Gruppanförande hållet av rikdagsledamot Mikko Ollikainen.
02.03.2022 kl. 16:06

Statsministerns upplysning om utrikes-och säkerhetspolitiska läget 23.2.2022

Gruppanförandet hållet av ledamot Eva Biaudet.
23.02.2022 kl. 15:00

Svar på interpellation om bränsle- och energipriserna 22.2.2022

Gruppanförandet hölls av ledamot Sandra Bergqvist
22.02.2022 kl. 14:56