Responsdebatt om budgeten 2022

14.12.2021 kl. 11:00
Gruppanförande hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi

Ärade talman,

Vi har två utmanande år bakom oss. Den ekonomiska svacka vi upplevde förra året har emellertid övergått till en snabb återhämtning. Men underskottet är fortfarande stort. Därför är det nu, i en tid av ekonomisk tillväxt, som vi måste sätta in de rätta åtgärderna för att stärka ekonomin och höja sysselsättningsgraden. Och det gör regeringen.

Vår målsättning om en sysselsättningsgrad på 75 procent är på god väg att uppnås. I februari nästa år samlas regeringen för att fatta beslut om ytterligare sysselsättningsåtgärder som stärker den offentliga ekonomin med 110 miljoner euro. Svenska riksdagsgruppen understryker vikten av dessa åtgärder. Flera åtgärder har redan förverkligats. Vi är glada över att D-visumet och expressfilen för specialssakkunniga tas i bruk.

Hela vårdbranschen har fått jobba hårt under pandemin och bristen på vårdpersonal är akut. Ett program för att trygga tillgången till personal inom social- och hälsovården kör därför igång. En satsning på vårdpersonalens välmående är mycket välkommet. Coronapandemin har lett till en vårdskuld då människor har dröjt med att söka vård. Alldeles för många mår också psykiskt dåligt och detta måste åtgärdas. Regeringen använder därför 125 miljoner euro till att avveckla vårdskulden och för att förbättra möjligheterna att få vård snabbare. Vi satsar på individen. I det första välfärdsområdesvalet om en dryg månad har finländarna en möjlighet att påverka hur vården i det egna området ska se ut i framtiden. I kölvattnet av pandemin är det viktigare än aldrig förr.

Ärande talman,

Det finns flera saker i nästa års budget som SFP har arbetat länge för. Till dem hör den förhöjda inkomstgränsen för studerande. Också det här är ett svar på bristen på arbetskraft och dessutom underlättar det studerandenas vardag. Det är också bra att regeringen inför en trappstegsmodell för ett förhöjt arbetsinkomstavdrag för personer över 60 år. Det ska vara lockande att arbeta också efter pensionering.

Vi gläds mycket åt det tvååriga försöket att höja hushållsavdraget, både gällande dess maximibelopp och ersättningsprocent. Dessutom kan de som byter ut sin oljepanna få ett avdrag under åren 2022–2027. Vi i SFP ser hushållsavdraget som ett sätt att uppmuntra människor att köpa tjänster och vara en del av den gröna omställningen. Vi ser gärna att det höjda avdraget blir bestående.

Vi har en ambitiös målsättning på att vara klimatneutrala år 2035 och vi är på god väg mot detta. Nästa år satsar regeringen 1,2 miljarder euro på investeringar och tillväxt inom ramen för Finlands återhämtningsprogram, och de största satsningarna riktas till investeringar i energiinfrastruktur, ny energiteknologi, bindande av koldioxid och elektrifiering av industrin. Detta hjälper oss på traven mot ett klimatvänligt samhälle.

Ärade talman,

Vi är mycket glada över att regeringen nyligen har beslutat om att ytterligare höja flyktingkvoten till 1500 på grund av läget i Afghanistan. Nästa år satsar vi över 1,27 miljarder euro på internationellt bistånds- och utvecklingsarbete. För SFP är det viktigt att Finland bär sitt internationella ansvar, både här hemma och globalt.

För oss i Svenska riksdagsgruppen är rättsstaten en grundpelare som vi måste värna om. Coronapandemin har resulterat i långa köer i domstolarna och rättsvården har varit överbelastad. Regeringen gör nu viktiga satsningar för att råda bot på situationen.

Ärade talman,

Det finns en hel del andra åtgärder som vi också vill lyfta fram. Vi genomför äntligen familjeledighetsreformen och den nordiska sysselsättningsmodellen tas i bruk. Polisens och forskningens resurser tryggas. Vi är extra glada för att vi äntligen, efter en lång paus, igen får fortsätta utbilda räddningspersonal på svenska. Det här är en viktig fråga för tryggheten i hela Svenskfinland och på Åland.

Ärade talman,

Med denna budgetbok i handen blickar vi framåt. Vi vill se ett klimatneutralt Finland och en human biståndspolitik. Vi vill se ett Finland som går stärkt ut ur coronapandemin, där företag kan blomstra och allt fler har ett jobb. Vi vill att alla finländare ska må bra. Och med regeringens åtgärder finns alla förutsättningar till det – även nästa år.

Gruppanföranden

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2023

Gruppanförande 20.9.2022, ledamot Anders Adlercreutz.
20.09.2022 kl. 13:26

Jämställdhetspolitiska redogörelsen

Gruppanförande hållet 14.9 2022 av ledamot Eva Biaudet.
14.09.2022 kl. 14:55

Planen för de offentliga finanserna 2023-2026

Gruppanförandet hölls av ledamot Bergqvist
15.06.2022 kl. 15:00

Klimatpolitisk plan på medellång sikt

Gruppanförande av ledamot Mikko Ollikainen
06.06.2022 kl. 14:04

Statsrådets redogörelse om säkerhetsläget och Nato-ansökan

Responsdebatt, Gruppanförande 17.5.2022, Eva Biaudet.
17.05.2022 kl. 12:58

NATO-MEDLEMSKAP

Gruppandörandet hållet av gruppens ordförande ledamot Anders Adlercreutz.
16.05.2022 kl. 11:46

Statsrådets redogörelse om behoven att reformera integrationsfrämjandet

Responsdebatt, Gruppanförande 11.5.2022, Mats Löfström
11.05.2022 kl. 15:00