Seniorrådgivningar tar ett steg framåt!

16.06.2022 kl. 10:10
Idag har riksdagens social- och hälsovårdsutskott fått färdigt sitt betänkande om det stora lagpaketet med förbättringar inom äldreomsorgen.

SFP:s riksdagsledamot och utskottsmedlem Veronica Rehn-Kivi har under våren samtidigt som behandlingen av lagpaketet pågått lämnat in en lagmotion om att förbättra den förebyggande verksamheten inom äldreomsorgen och att införa lagstadgade seniorrådgivningar i hela landet. Ledamöter från de flesta riksdagspartierna understödde motionen. Nu har utskottet på Rehn-Kivis initiativ enhälligt lagt till ett nytt moment om ”rådgivningar för den åldrande befolkningen” i lagparagrafen som behandlar rådgivningstjänster som stöder den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och självständighet. 

 
– Jag är tacksam och glad över att utskottet tagit innehållet i min lagmotion i beaktande och nu enhälligt lagt till en text om rådgivningar för de äldre i lagparagrafen. Trots att skrivelsen i lagen inte motsvarar lagmotionens obligatorium att införa seniorrådgivningar är detta ett avgörande och viktigt steg i rätt riktning. Många sakkunniga vi hört under behandlingen har tagit upp vikten av förebyggande åtgärder och nu vill man även genom ett medborgarinitiativ få till stånd lagstadgade seniorrådgivningar. Det här är en verksamhetsform som har starkt stöd på många håll, säger Rehn-Kivi.

Rehn-Kivi överraskades av att ordet ”seniorrådgivningar” stötte på motstånd hos en del av utskottsmedlemmarna, men hon anser ändå att innehållet är viktigare än benämningen. Utskottsmedlemmen Hanna-Leena Mattila (cent) understödde Rehn-kivis förslag. Rehn-Kivi har också tillsammans med Pia Kauma (saml.) lämnat in en fullmäktigemotion till Västra Nylands välfärdsområde där man föreslår att fullmäktige i 2023 års budget avsätter medel för den förebyggande hälsovården för de äldre och för ett pilotprojekt av seniorrådgivningsmodellen.
 
– Det är mycket sällsynt att innehållet i en lagmotion får ett resultat i så här snabb takt. Men det största arbetet kvarstår då vi nu måste övertyga välfärdsområdena om att i jämlikhetens namn ta i bruk seniorrådgivningstjänsterna såsom vi haft för avsikt. Om vi i tid kan upptäcka sjukdomar, minska på ensamhet och otrygghet bland våra äldre ökar de friska levnadsåren och livsglädjen och funktionsförmågan förbättras. Samtidigt idkar vi en på lång sikt kostnadseffektiv verksamhet. Alla våra äldre förtjänar en meningsfull vardag och ett värdigt och möjligast aktivt liv, säger Rehn-Kivi.
 
Social- och hälsovårdsutskottet godkände också enhälligt en kläm om att regeringen ska utreda goda verksamhetsformer för att stärka den äldre befolkningens hälsa och välmående och befästa den bästa praxisen i hela landet genom rådgivningstjänster för de äldre.

 
Veronica Rehn-Kivi

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak.

Gruppanförande 30.11.2020, Anders Norrback, Svenska riksdagsgruppen
30.11.2020 kl. 15:00

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse.

Gruppanförande 11.11.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
11.11.2020 kl. 14:59

Agenda 2030 – mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Gruppanförande 4.11.2020 hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
04.11.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2021

Gruppanförandehölls av grupordförande Anders Adlercreutz.
07.10.2020 kl. 11:21

Interpellationsdebatten 30.9.2020

Gruppanförandet hölls av ledamot Anders Norrback
30.09.2020 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om EU:s återhämtningsfond

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
09.09.2020 kl. 14:53

Remissdebatt om den femte tilläggsbudget

Grupprepresentanterna gavs möjlighet till 2 minuters kommentar. Gruppordförande Anders Adlercreutz höll Svenska riksdagsgruppens taltur.
08.09.2020 kl. 16:16