Lantmäteriutbildning på svenska

06.04.2018 kl. 13:27

Till riksdagens talman

 

Det råder brist på svenskspråkiga lantmäteriingenjörer och för tillfället erbjuds ingen svenskspråkig lantmäteriutbildning. Tidigare har Yrkeshögskolan Novia erbjudit utbildning på svenska med sikte på att bli lantmäteriingenjör. För tillfället kan man studera till lantmäteriingenjör (YH) på finska vid Metropolia och Lapplands yrkeshögskola. Vid Aalto-universitetet kan man studera till diplomingenjör med inriktning på fastighetsekonomi eller geoinformatik, utbildningen där sker på finska. Lantmäteriutbildningen är ett litet, men viktigt område, och den här problematiken blir ännu mer utmanande med de små enheterna på svenskt håll.

 

Det finns ett stort behov av svenskspråkiga förrättningsingenjörer vid Lantmäteriverkets verksamhetspunkter i Borgå, Lojo, Åbo, Närpes, Vasa och Karleby. Pensioneringar har lett till att personalen de senaste åren bytts ut och i vissa fall har det varit svårt att rekrytera nya anställda med kunskaper i svenska. Städer och kommuner står också de inför nyanställningar eftersom personalen uppnår pensionsåldern. En stor del av de utbildade söker sig dessutom till anställningar inom den privata mätningssektorn. Respons från medborgare tyder även på att behandlingen av lantmäteriärenden ofta dröjer länge. För att medborgarna ska kunna få service på sitt eget modersmål vid lantmäteriförrättningar är det viktigt med utbildning på området även på svenska.

 

 

Med tanke på nuläget finns det en risk att det inom kort kommer att råda brist på utbildad lantmäteripersonal, eftersom utbildning på enbart två orter i Finland inte räcker till. Dessutom förblir de flesta som utbildas i Esbo i huvudstadsregionen, vilket ytterligare försvårar läget i andra delar av landet.

 

Med hänvisning till det som anförs ovan får vi i den ordning 27 § riksdagens arbetsordning föreskriver ställa följande spörsmål till den minister som saken gäller:

 

Hur ska regeringen trygga att det utbildas tillräckligt med lantmäteriingenjörer som kan arbeta på båda nationalspråken?

Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

Interpellation om skuldsättningen inom den offentliga ekonomin

Gruppanförande 8.2.2023, Sandra Bergqvist, Svenska riksdagsgruppen
08.02.2023 kl. 14:58

Statsrådets framtidsredogörelse, Utblick över kommande generationers Finland

Gruppanförandet hållet av Framtidsutskottets ordförande, ledamot Joakim Strand.
24.01.2023 kl. 15:00

Interpellation om bekämpning av ungdoms- och gatugängskriminalitet genom migrations- och kriminalpolitiska åtgärder

Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.
19.12.2022 kl. 11:00

Responsdebatt för budgeten 2023

Gruppanförhandet hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
14.12.2022 kl. 11:00

Statsrådets redogörelse om rättsvården

Gruppanförande 1.12.2022, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
01.12.2022 kl. 18:00

Statsrådets redogörelse till riksdagen om Senatkoncernen och statens verksamhetslokalförvaltning

Gruppanförandet hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
16.11.2022 kl. 15:00