Undervisnings- och kulturministeriet har begärt Svenska riksdagsgruppens utlåtande om utkastet till ny gymnasielag

07.03.2018 kl. 14:18

Utlåtande:

 

Svenska riksdagsgruppen anser att reformen av gymnasielagen innehåller flera goda målsättningar. Det är bra att man skapar möjligheter till större studiehelheter och ämnesöverskridande program. Samtidigt är det bra att man inte ändrar på grundstrukturen då de läroämnen i gymnasiet som nu är obligatoriska också kommer att vara det i framtiden.

Vi välkomnar också ett närmare samarbete med högskolorna. Ytterligare kan med tillfredsställelse noteras de starka betoningarna på studerandevård, studiehandledning och specialundervisning. Anmärkningsvärt är att specialundervisningen nu för första gången skrivs in i lagen.

För att gymnasiereformen ska lyckas är det viktigt att studerandevården, studiehandledningen och specialundervisningen tilldelas tillräckligt resurser.

Kommunerna måste ersättas för de nya kostnader som uppstår.   

 

Även om Svenska riksdagsgruppen omfattar flera av reformens syften, finns det orsak att peka på riskerna med lagförslaget. Det är utomordentligt viktigt att gymnasierna även i framtiden ger studerandena en bred allmänbildning. En större valfrihet när det gäller ämnen får inte leda till att gymnasiets allmänbildande roll hamnar i bakgrunden. Många elever vet inte vad de vill inrikta sig på när de börjar gymnasiestudierna. Det är en faktor som måste beaktas när man bygger upp de personliga studieprogrammen.

Mer eget ansvar för studierna är bra för somliga, men passar sämre andra. Här vilar ett stort ansvar på studiehandledningen och elevvården.

 

En annan risk som Svenska riksdagsgruppen vill synliggöra är att små gymnasier långt borta från tätorter och högskolor lätt halkar efter i utvecklingen. Man bör se till att också mindre gymnasier ska ha möjligheter och resurser att leva upp till den nya gymnasielagens ambitioner.

Gymnasiernas skyldighet att ordna en del av studierna tillsammans med en eller flera högskolor kan i praktiken bli ett problem för gymnasier som geografiskt verkar långt borta från högskolorna.

Det kan leda till problem med principen om likvärdighet. Lagens syfte att alla studerande borde ges en möjlighet att bekanta sig med högskolestudier redan under gymnasietiden bra och värt att understöda.

Svenska riksdagsgruppen välkomnar samarbete mellan språkgrupperna när det gäller att utveckla studierna i enlighet med den nya gymnasielagen.

 

Utlåtandet i korthet:

 

Svenska riksdagsgruppen anser att reformen av gymnasielagen innehåller flera goda målsättningar. Det är bra att man skapar möjligheter till större studiehelheter och ämnesöverskridande program.

 

Vi anser det bra att de läroämnen i gymnasiet som nu är obligatoriska också kommer att vara det i framtiden. En större valfrihet när det gäller ämnen får inte leda till att gymnasiets allmänbildande roll hamnar i bakgrunden.

 

Vi välkomnar ett närmare samarbete med högskolorna. Samtidigt får detta inte leda till problem med likvärdigheten. Små gymnasier som verkar långt borta från högskolorna riskerar att hamna i en sämre position.

 

Ytterligare kan man med tillfredsställelse notera lagutkastets starka betoningar på studerandevård, studiehandledning och specialundervisning. Ambitiösa personliga studieprogram får inte leda till elever som ännu inte vet vad de ska satsa på faller ut.

Svenska riksdagsgruppen

Gruppanföranden

Interpellation om skuldsättningen inom den offentliga ekonomin

Gruppanförande 8.2.2023, Sandra Bergqvist, Svenska riksdagsgruppen
08.02.2023 kl. 14:58

Statsrådets framtidsredogörelse, Utblick över kommande generationers Finland

Gruppanförandet hållet av Framtidsutskottets ordförande, ledamot Joakim Strand.
24.01.2023 kl. 15:00

Interpellation om bekämpning av ungdoms- och gatugängskriminalitet genom migrations- och kriminalpolitiska åtgärder

Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.
19.12.2022 kl. 11:00

Responsdebatt för budgeten 2023

Gruppanförhandet hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
14.12.2022 kl. 11:00

Statsrådets redogörelse om rättsvården

Gruppanförande 1.12.2022, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
01.12.2022 kl. 18:00

Statsrådets redogörelse till riksdagen om Senatkoncernen och statens verksamhetslokalförvaltning

Gruppanförandet hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
16.11.2022 kl. 15:00