Vi behöver en politik om skapar förutsättningar för tillväxt och tryggar konkurrenskraften

10.10.2023 kl. 14:26
På tisdagen under riksdagens plenum diskuterades regeringens budgetproposition för 2024. Gruppordförande Otto Andersson framförde Svenska riksdagsgruppens gruppanförande.

Andersson inleder sitt tal med bakgrund till varför offentliga ekonomin måste balanseras och skuldsättningsspiralen brytas. Uppgiften är inte lätt och innebär också svåra nedskärningsbeslut. Effekterna av besluten kräver uppföljning då de kommer att beröra och påverka många männskors vardag.  

-En stabil offentlig ekonomi är en förutsättning för att trygga servicen och för att vi Finland även i fortsättningen ska kunna vara ett nordiskt välfärdssamhälle. Samtidigt vet vi att Finland just nu är det mest skuldsatta landet i norra Europa. Vår skuldsättningsgrad är helt enkelt för hög. Räntorna för statsskulden ökar kraftigt, säger Andersson. 

I sitt tal lyfter Andersson upp det faktum att Finlands välfärd inte enbart tryggas genom anpassning och nedskärningar. Finland behöver tillväxt. 

-Vi behöver fler människor i jobb och fler framgångsrika företag för att öka skatteinkomsterna som behövs för att trygga vår välfärd. Samtidigt behöver vi nu en politik som skapar förutsättningar för tillväxt och tryggar konkurrenskraften. Därför gör regeringen omfattande satsningar på utbildning, forskning, innovationer och infrastruktur samt förnyar arbetsmarknaden, säger Andersson. 

Satsningarna på den grundläggande utbildningen ska ge såväl lärarna som eleverna arbetsro. 

-Finansieringen för den grundläggande utbildningen ökar permanent med 200 miljoner euro under valperioden. Lärarna ska nu få fokusera mera på att undervisa. Mindre på att administrera och dokumentera. Och eleverna får nu bättre möjligheter att lära sig baskunskaperna: att läsa, skriva och räkna, understryker Andersson.

Regeringen gör en historisk satsning på forskning, utveckling och innovationer. 

-Under valperioden stärks finansieringen till forskning och utveckling med en miljard euro, säger Andersson. 

Regeringens målsättning är att höja sysselsättningsgraden till 80 procent. Andersson betonar att det nu är viktigt att regeringen moderniserar arbetsmarknaden för att underlätta företagens möjligheter att anställa. 

-I SFP är vi särskilt nöjda att vår långvariga målsättning om att främja användningen av lokala avtal i alla slags företags nu går framåt, säger Andersson. 

I sitt tal lyfter Andersson upp de viktiga trafik investeringar som görs för att främja exportföretagens verksamhetsförutsättningar och människornas möjligheter att röra sig. 

-Vi i SFP är mycket nöjda att regeringen i budgetmanglingen valt att prioritera med en brådskande tidtabell en mängd exportfrämjande trafikinvesteringar: förbättringarna av riksväg 8; fördjupandet av farlederna till Lovisa och Vasa; utvecklingen av Kustbanan på sträckan Köklax-Karis; och Pargasleden. Dessutom får Jakobstads hamnväg, Kasköbanan och fördjupandet av Koverhar-farleden finansiering. Konkurrenskraften stärks även av att farledsavgifterna också i fortsättningen ska vara halverade, säger Andersson. 

Andersson gläds över att regeringen nu gör flera satsningar som stärker tvåspråkigheten och det svenska språkets ställning i Finland. 

-Nu stärks den svenskspråkiga integrationsutbildningen med en miljon euro år 2024. Detta stöder regeringsprogrammets ambitiösa målsättning att 5–10 procent av invandrarna ska integreras på svenska. En annan viktig åtgärd är att det så kallade stora språkprovet blir avgiftsfritt. Mycket viktigt är också att regeringen satsar på läromedel på svenska och de samiska språken, säger Andersson.

Otto Andersson
SFP, Nylands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Nylands valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets