Barn och unga - det viktigaste vi har

10.09.2022 kl. 07:16
Under laman i början av 1990-talet blev många barn och unga lidande. Det är tydligt att de uteblivna besluten då hade långtgående konsekvenser i flera generationer. Vi känner av dem ännu idag.

Depressionen på 1990-talet har många likartade drag som den tid vi lever i idag. Det blir tydligt då priserna på allt från bränsle, el, livsmedel och räntenivån stiger.  Inflationen ökar. Vi behöver se de liknande dragen även i beslutsfattandet och lära oss av de misstag som begicks i samband med laman.

 

I budgetförslaget för år 2023 finns starka och välbehövliga insatser för barn, unga och barnfamiljer för att vi inte ska göra om samma misstag som för 30 år sen. I förslaget hittas bland annat en permanent sänkning av dagvårdsavgifterna, ett extra barnbidrag till alla barnfamiljer och temporära höjningar på flera andra bidrag. 

 

Även utbildningen är något regeringen valt att satsa ytterligare på. Finansieringen för grundutbildningen ökar med 37 miljoner euro, yrkesutbildningen får 22 miljoner euro och gymnasieutbildningen 53,5 miljoner euro mer år 2023 jämfört med år 2022. Genom dessa åtgärder vill regeringen underlätta för speciellt barn, unga och barnfamiljer för att kunna skapa en trygg och fungerande vardag i en minst sagt turbulent tid.

 

Vi vet att barn och unga tillhör dem som har lidit mest av coronapandemin till följd av olika restriktioner. Bland annat naturliga och viktiga sociala kontakter har minskat kraftigt och lagt sina spår. Psykiska ohälsan är stor. Många har inte heller kunnat utöva en hobby tillsammans med sina vänner under pandemin. Därför är det så viktigt att vi nu skapar en trygg framtidstro för dessa generationer, trots att världsläget inte skapar de bästa förutsättningarna.

 

Det är inte enbart i budgetförslaget för år 2023 som regeringens satsningar på barn och unga syns. Redan i regeringsprogrammet lades grunden för den nationella barnstrategin som lägger barnets rättigheter i centrum. Strategin, som jag hade förmånen att vara med och utarbeta, utgår från att alla barn ska ha samma rättigheter genom exempelvis en jämlik och högklassig småbarnspedagogik och grundutbildning. 

 

Barnets perspektiv skall beaktas i varje beslut som fattas och det skapar den nationella barnstrategin förutsättningarna för. Det är otroligt viktigt att det finns medel i statsbudgeten för grundandet av en barnstrategienhet för att bättre kunna följa upp de gemensamma målsättningarna som vi kommit överens om politiskt.

 

Våra barn och unga är det allra viktigaste vi har. Det är dessa generationer som kommer att bygga upp Finland i framtiden. Det betyder att varje satsning på barn och unga är en satsning på vår och Finlands framtid som alltid kommer att betala sig tillbaka på lång sikt.  Jag är glad över att regeringen insett detta och gör satsningar på barn, unga och familjer i budgetförslaget för år 2023.

 

Mikko Ollikainen
SFP, Nylands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Nylands valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets