Svar på skriftligt spörsmål om Finlands position i EU angående de nya rapporterna om överträdelser mot EU:s djurtransportförordning

06.09.2016 kl. 13:47
Ledamot Mats Löfström erhöll av minister Tiilikainen svar på sin fråga.:

Mats Löfström:

Vilka åtgärder kommer Finland att vidta i EU:s ministerråd för jordbruksfrågor för att komma till rätta med de rapporterade överträdelserna mot EU:s djurtransportförordning?

 


Miniser Tiilikainens svar:
EU:s djurtransportförordning (EG) nr 1/2005 reglerar skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden. Europeiska djurskyddsorganisationer har rapporterat om grova överträdelser mot denna förordning i EU. Finland är bekymrat över det lidande djuren utsätts för under de transporter som bryter mot bestämmelserna samt för den ekonomiska förlust som drabbar producenterna på grund av snedvriden konkurrens. Finland anser det viktigt att den gemensamma lagstiftningen verkställs i alla medlemsländer på ett enhetligt sätt. Det är kommissionens uppgift att följa upp att EU-lagstiftningen verkställs i medlemsländerna. Ärendet tas upp vid kommissionens sammanträde i slutet av september, då myndigheter som ansvarar för tillsynen av djurtransporter deltar från olika medlemsländer.
Finland lyfte fram överträdelserna mot EU:s lagstiftning om djurtransport i samband med mötet mellan kommissionär Andriukaitis och undertecknad i början av detta år. Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har framfört att han tar upp ärendet om djurtransporter vid nästa möte i EU:s ministerråd.

Finland är redo att stödja Sverige och framföra sina bekymmer om djurtransportbrotten, om Sverige tar upp ärendet vid ministerrådets möte.
 

Mats Löfström
SFP, Nylands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Nylands valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets