Christina Gestrin: Språklagen får inte glömmas bort

15.03.2013 kl. 09:37
Västra Nylands räddningsverk har medgett att de begick fel då ett riksomfattande varningsmeddelande enbart gavs på finska vid branden i Kuusakoskis industrianläggning i Köklax i Esbo den 12.2.2013. Varningsmeddelandet översattes till svenska en timme efter att det finska meddelandet hade gått ut, men det svenska meddelandet gick aldrig vidare till medierna. Lagen förutsätter entydigt att alla nödmeddelanden ska publiceras på finska och svenska.

?
- Det kunde ha gått riktigt illa. Människor kunde ha skadats på grund av bristerna i informationen. I luften fanns giftiga och farliga rökgaser och invånarna i den närmaste omgivningen måste till och med evakueras. Det är inte acceptabelt att de ansvariga myndigheterna försummar sin skyldighet att informera på båda nationalspråken. Nu måste ministeriet se till att ett dylikt misstag inte upprepas, säger riksdagsledamot Christina Gestrin. 

Gestrin frågade i ett skriftligt spörsmål vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att garantera att räddningsmyndigheterna alltid beaktar språklagen. Enligt Inrikesminister Päivi Räsänen kommer den nya lagen om varningsmeddelanden, som träder i kraft i juni, att förbättra praktiken för utfärdandet av varningsmeddelanden på nationalspråken. Inrikesministeriet har också gjort en handbok med anvisningar för tillämpningen av lagen.

- Det är nödvändigt att de ansvariga myndigheterna tar till sig information om gällande och kommande lagstiftning och ordnar verksamheten i enlighet med detta. Det minsta man kan förutsätta är att myndigheterna alltid har en checklista till hands om vilka åtgärder som skall vidtas när ett varningsmeddelande ska ges, konstaterar Gestrin.
 

Pressmeddelande 15.3.2013

Riksdagsgruppen Riksdagsgruppen
SFP, Nylands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Nylands valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets