Integrationsutbildning på svenska

13.10.2014 kl. 14:51
Vad kommer regeringen att göra för att utreda om myndigheterna följer lagen när de inte beviljar integrationsstöd till invandrare som vill ha svenskspråkig integrationsutbildning?


Vad kommer regeringen att göra för att se till att invandrare får integreras på svenska?

SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL

Integrationsutbildning på svenska

Till riksdagens talman

 

Enligt lagen om främjande av integration (1386/2010) ordnas integrationsutbildning för invandrare i form av undervisning i finska eller svenska, samt annan undervisning som främjar tillträde till arbetslivet och vidareutbildning samt färdigheter i samhällsliv, kultur och livskompetens. Det språkliga målet i integrationsutbildningen är att invandraren ska få fungerande elementära språkfärdigheter i finska eller svenska.

I integrationsplanen planeras de åtgärder som stöder invandrarens möjligheter att delta som en likvärdig medlem i samhällsverksamheten, och möjligheter att få tillräckliga kunskaper i finska eller svenska samt andra kunskaper och färdigheter som behövs i samhället och arbetslivet. Integrationsstöd beviljas för att trygga invandrarens försörjning under den tid han eller hon deltar i åtgärder enligt integrationsplanen.

På vissa orter i Finland är det vanligt att invandrare integreras på svenska. Också i huvudstadsregionen finns invandrare som önskar få svenskspråkig integrationsutbildning. I huvudstadsregionen finns emellertid en ovilja hos arbets- och näringsbyråerna att bevilja integrationsstöd, om invandraren deltar i den svenskspråkiga utbildningen. Det här motiveras med att svenskspråkig integrationsutbildning inte leder till arbete. När invandrarnas utbildningsmöjligheter jämförs med behovet av arbetskraft ska självfallet behovet av både svensk- och finskspråkig arbetskraft tas i beaktande. Det finns stort behov av svenskkunnig arbetskraft inom flera sektorer i huvudstadsregionen. Arbets- och näringsbyråernas praxis leder till att möjligheten att integreras på svenska urvattnas.

Motsvarande problem finns i vissa tvåspråkiga kommuner. Invandrare får inte information om möjligheterna att integreras på svenska. Invandrare som uttryckligen önskar integrera sig på svenska uppmanas ofta att söka sig till finskspråkig integrationsutbildning i stället. Det här sker trots att de kommunala tjänstemännen har en lagstadgad skyldighet att informera invandrarna om integrationsmöjligheter på båda nationalspråken, samt skyldighet att ta de individuella önskemålen och förutsättningarna i beaktande då integrationsåtgärder planeras.

Statsrådet har själv lyft upp problematiken i sitt principbeslut om nationalspråksstrategin (4/2012). Enligt nationalspråksstrategin är det ”viktigt att fastställa på vilka grunder språket för integreringen blir finska eller svenska”, samt ”att erbjuda undervisning inom integrationsutbildningen på både finska och svenska så att de individuella behoven hos den som integreras kan tas i betraktande.”

 

Med hänvisning till det som anförs ovan får jag i den ordning 27 § riksdagens arbetsordning föreskriver ställa följande spörsmål till den minister som saken gäller:

 

Vad kommer regeringen att göra för att utreda om myndigheterna följer lagen när de inte beviljar integrationsstöd till invandrare som vill ha svenskspråkig integrationsutbildning?

Vad kommer regeringen att göra för att se till att invandrare får integreras på svenska?

 

Helsingfors den 9 oktober 2014

Christina Gestrin /sv

Christina Gestrin
SFP, Vasa valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Nylands valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets