Tavoitteena rajaton pohjoismainen arki

15.12.2022 klo 15:00
Pohjoismaisen yhteistyön visiona on, että Pohjoismaat ovat maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Integraatiotavoitteen saavuttamiseksi rajaesteiden purkaminen ja ennaltaehkäiseminen on avainasemassa.

Rajaesteillä tarkoitetaan sellaisia lakeja, julkisia sääntöjä tai käytäntöjä, jotka hankaloittavat yksilöiden vapaata liikkumista tai yritysten mahdollisuuksia toimia yli rajojen Pohjoismaissa. Toimimisen ja asioimisen toisessa Pohjoismaassa tulisi olla yhtä helppoa kuin kotimaassa. Rajaesteiden purkaminen ja ennaltaehkäiseminen hyödyttää kaikkia, ja helpottaa jokapäiväistä elämää Pohjoismaissa riippumatta siitä, opiskeleeko, työskenteleekö, harjoittaako liiketoimintaa vai asuuko toisessa Pohjoismaassa.

Pohjoismaisesta yhteistyöstä vastaavana ministerinä olen erittäin tyytyväinen siitä, että valtioneuvosto on esityksestäni tänä syksynä hyväksynyt selonteon pohjoismaisista rajaesteistä. Selontekoa käsitellään nyt eduskunnassa. Selonteko esittelee Suomessa hallituskauden aikana tehtyä rajaestetyötä ja keskittyy Suomea koskeviin rajaesteisiin. Jotta voimme sekä ratkaista olemassa olevia rajaesteitä, että ehkäistä uusien syntymistä, on tärkeää lisätä tietoa rajaestetyöstä. Selonteko vastaa osaltaan tähän tarpeeseen.

Asia, johon mielestäni on kiinnitettävä erityistä huomiota, on digitaalisten palveluiden ja välineiden toimivuus yli rajojen. Tällä hetkellä esimerkiksi suomalaisilla digitaalisilla tunnistautumistavoilla ei voi kirjautua toisen Pohjoismaan viranomaisen verkkosivuille. Saavuttaaksemme vapaata liikkuvuutta sekä tavoitetta olla maailman integroitunein alue digitaaliset palvelut tulee toimia yli rajojen. Suomen osalta tänä syksynä annettu digitaalista henkilöllisyyttä koskeva lakiesitys tulee helpottamaan asioiminen yli rajojen.

Vapaa liikkuvuus on ollut pohjoismaisen yhteistyön ytimessä alusta alkaen. Yhteiset työmarkkinat ja passivapaus 1950-luvulla loivat perustan. Olimme edelläkävijöitä silloin ja meidän on oltava edelläkävijöitä myös jatkossa. Työ saattaa joskus vaikuttaa tekniseltä, mutta se on avain pohjoismaisen yhteistyön — kirjaimellisesti — rajattomiin mahdollisuuksiin. Pohjoismaiden rajaton arki merkitsee potentiaalisesti valtavaa kilpailuetua ja sitä on aktiivisesti edistettävä.

Pohjoismainen rajaesteiden ratkaisemista varten luotu järjestely on ainutlaatuinen ja herättänyt kiinnostusta myös muualla maailmassa. Pohjoismaissa tehdään työtä joka päivä vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi yli rajojen. Pohjoismainen yhteistyö nauttii vahvaa tukea kansalaisten keskuudessa ja rajaestetyö on konkreettinen tapa edistää liikkuvuutta ja yhteenkuuluvuutta Pohjolassa.

Pohjoismaisen yhteistyön kehittämiseen on vahva poliittinen tahto. Tasavallan presidentin sanoin elämme nyt pohjoismaisen yhteistyön renessanssia.  Se, että kaikki Pohjoismaat tulevat pian olemaan Nato-jäseniä, luo mahdollisuuksia kehittää myös muuta pohjoismaista yhteistyötä. Jatkamme työtä rajattoman pohjoismaisen yhteistyön puolesta. Pohjoismaiden aika on nyt.

Thomas Blomqvist