Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025 - 2028

07.05.2024 klo 15:00
Lähtekeskustelussa ryhmän puheenvuoron pitäjänä edustaja Otto Andersson.

Arvoisa puhemies,

 

hallituksen tehtävä kehysriihessä oli äärimmäisen vaikea. Muun muassa talouskehityksen, vähentyneiden verotulojen ja hyvinvointialueiden kasvavien menojen takia hallitus päätti lähes 3 miljardin euron suuruisista sopeutuksista. Ilman näitä päätöksiä Suomi joutuisi EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn.

 

Mutta siinä on kyse paljon enemmästä kuin vain joutumisesta Euroopan komission menettelyyn. Siinä on kyse ennen kaikkea Suomesta, suomalaisista lapsista ja nuorista ja meidän kaikkien tulevaisuudesta. Vakaa julkinen talous on edellytys palveluiden turvaamiselle ja sille, että Suomi säilyisi pohjoismaisena hyvinvointiyhteiskuntana myös jatkossa. Suomi on tällä hetkellä Pohjois-Euroopan velkaantunein maa. Maamme velkaantumisaste on yksinkertaisesti liian korkea. Valtionvelan korkomenot kasvavat voimakkaasti. Velkaantumiskierre on katkaistava.

 

Ottaen huomioon, että hallituspuolueet jo viime kesänä päättivät yhteensä 6 miljardin euron sopeutuksista, julkisen talouden sopeuttaminen vielä sen lisäksi 2,8 miljardilla eurolla ei ollut helppoa. Uudet päätökset ovat äärimmäisen vaikeita.

 

Arvoisa puhemies,

RKP:lle oli tärkeää, että merkittävä osuus 3 miljardin euron sopeutuksista koostuisi veroista. Verojen osuus on nyt lähes puolet sopeutuksesta. On kuitenkin tärkeää, että rajut veronkorotukset eivät kohdistu työn tai yrittäjyyden verotukseen. Mutta yleistä arvonlisäveroa korotetaan nyt 1,5 prosenttiyksiköllä 25,5 prosenttiin. Samalla on äärimmäisen tärkeää, että ruuan arvonlisäveroa ei koroteta. Sen korotuksesta olisivat kärsineet erityisesti pienituloiset. Hallitus jättää tekemättä vuoden 2025 ansiotuloverotuksen indeksitarkistuksen kahden ylimmän tuloluokan osalta, mikä käytännössä kiristää eniten ansaitsevien verotusta. Säästötoimenpiteet kohdistuvat myös kotitalousvähennykseen, jota käyttävät lähinnä varakkaammat ihmiset.

 

Sen sijaan yleishyödyllisiin yhteisöihin ei kohdistu sopeutustoimia. Tämä on tärkeää tutkimuksen, taiteen ja kulttuurin rahoituksen kannalta. Erityisesti nyt kun kolmannelle sektorille tehdään vaikeita leikkauksia. Hallitus myös laajentaa yhteisöjen mahdollisuuksia tehdä verovähennyksiä urheilu- ja nuoristyöhön tekemistään lahjoituksista.

 

Arvoisa puhemies,

RKP:lle on ollut tärkeää, että uudet leikkaukset kohdistuvat nyt tasapainoisemmin ja oikeudenmukaisemmin eri ministeriöihin ja yhteiskunnan eri aloille. Olemme myös halunneet välttää uusien suorien leikkausten tekemistä sellaisiin sosiaalietuuksiin, joihin on jo tehty leikkauksia. On tärkeää, että suoria leikkauksia tai veronkorotuksia ei kohdisteta kansaneläkkeen, takuueläkkeen tai pienten eläkkeiden varassa eläviin eläkeläisiin.

 

On aivan keskeistä, että hallitus ei leikkaa peruskoulusta, vaan pitää kiinni perusopetukseen tehtävistä 200 miljoonan euron lisäpanostuksista. Vuosiviikkotuntien määrää lisätään, jotta kaikki lapset saisivat paremmat mahdollisuudet oppia lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan.  Emme säästä myöskään varhaiskasvatuksesta, ja pidämme kiinni subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta.

 

Hoidon ja hoivan osalta säästöt tehdään siten, että hyvinvointialueiden velvoitteita samalla vähennetään tai kevennetään. Äärimmäisen tärkeä päätös kehysriihen yhteydessä oli se, että hallitus päätti olla etenemättä keskussairaaloiden määrän vähentämissuunnitelmien kanssa. RKP:n mielestä on äärimmäisen tärkeää, että toimenpiteet hoitoalan henkilöstöpulan helpottamiseksi valmistellaan nyt mahdollisimman nopeasti.

 

Arvoisa puhemies,

vaikeista sopeuttamispäätöksistä huolimatta hallitus tekee myös tärkeitä kohdennettuja lisäpanostuksia, kuten 10 miljoonaa euroa aikuiskoulutukseen työvoimapulasta kärsiville aloille.  Lisäksi vuosittain myönnetään 5 miljoonaa euroa maahanmuuttajataustaisten naisten työllistymisedellytysten parantamiseen. Tämä on erityisen tärkeää, koska tiedämme, että ulkomailla syntyneiden nuorten naisten työllisyysaste on huomattavasti alhaisempi kuin vastaavaan ryhmään kuuluvien miesten.

Lisäksi koulujen ja oppilaitosten nuorisotyöhön kohdennetaan ensimmäistä kertaa pysyvää rahoitusta. Tämä on tärkeää, koska nuorisotyöllä on myönteisiä vaikutuksia kouluhyvinvointiin. Lisäksi hallitus panostaa koulukiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja mielenterveyden chat-palveluiden rahoitukseen.

 

Arvoisa puhemies,

on kuitenkin tärkeää ymmärtää, että Suomea ei nosteta pelkästään leikkauksilla tai veronkorotuksilla. Vain kasvu turvaa hyvinvointiyhteiskunnan pitkällä aikavälillä.  Tarvitsemme uusia investointeja, lisää ihmisiä töihin ja lisää menestyviä yrityksiä, jotka puolestaan kerryttävät verotuloja. Jos saamme Suomen työllisyysasteen nostettua muiden Pohjoismaiden tasolle, eli noin 80 prosenttiin, voimme jatkossa välttyä uusilta sopeuttamisneuvotteluilta.

Suomen talous ei ole kasvanut kunnolla yli 15 vuoteen. Siksi hallitus päätti kehysriihen yhteydessä talouskasvua vauhdittavista lisätoimista. EK:n mukaan vihreän siirtymän investointipotentiaali Suomessa on yli 200 miljardin suuruinen. Vihreä siirtymä on myös yksi tehokkaimmista keinoista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Mutta pelkkä potentiaalin tiedostaminen ei riitä.

 

Investointien vauhdittamiseksi hallitus valmistelee määräaikaisen verohyvityksen suurille teollisille investoinneille esimerkiksi akku- ja vetyhankkeisiin sekä fossiilivapaaseen terästeollisuuteen. Meidän on onnistuttava saamaan näitä investointeja Suomeen talouskasvun vauhdittamiseksi.

 

Kiitos!

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri