61649.jpg

Det behövs mer satsningar på trafiknätet 

19.12.2017 kl. 13:48
Riksdagen har i dag röstat om kommunikationsministeriets huvudklass i budgetförslaget för nästa år. Regeringen har utökat kommunikationsministeriets budget, men tyvärr är det fortfarande inte tillräckligt för att minska reparationsskulden

 

 

– I ett land som Finland med långa avstånd och en exportberoende industri är goda vägförbindelser en av förutsättningarna för ett fungerande samhälle och ekonomisk tillväxt. Satsningar på infrastruktur är i allra högsta grad också investeringar som gagnar det finländska näringslivet, säger riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP).

 

Riksdagen har i dag röstat om kommunikationsministeriets huvudklass i budgetförslaget för nästa år. Regeringen har utökat kommunikationsministeriets budget, men tyvärr är det fortfarande inte tillräckligt för att minska reparationsskulden, anser Blomqvist.

Speciellt det lägre vägnätet är i dåligt skick och skulle behöva tilläggssatsningar.

 

I debatten om kommunikationsministeriets budgetmoment som ägde rum på måndagen frågade Thomas Blomqvist av den ansvarige ministern Anne Berner när Hangö-Hyvingebanans elektrifiering kunde tänkas ske, då ministeriet inte heller i det här budgetförslaget har reserverat pengar för projektet.

– Elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan är en investering som skulle ha en stor samhällsekonomisk nytta. Hangö hamn är en betydande import- och exporthamn, men den är beroende av fungerande transporter på järnvägen och på landsväg. Därför är det viktigt att den här järnvägssträckningen elektrifieras och att också riksväg 25, som belastas av en stor mängd tung trafik till Hangö hamn förbättras, säger Blomqvist. 

Kustbanan är en annan bansträckning som vi ska satsa på. Det bör byggas dubbla spår på flera platser och banan behöver grundförbättras.

– Jag vill understryka att vi ska satsa på den befintliga infrastrukturen, i det här fallet Kustbanan, och förbättra den i stället för att planera en parallell bansträckning. I flera utredningar om hur reparationsskulden ska åtgärdas, har man konstaterat att vi ska satsa på den befintliga infrastrukturen i stället för att bygga nytt.

Thomas Blomqvist
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets