48353.jpg

Ministeri Bernerin vastaus edustaja Löfströmille

09.02.2016 klo 13:12
Milloin hallitus suunnittelee antavansa Nairobin yleissopimuksen ratifiointia koskevan hallituksen esityksen eduskunnalle?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Kansainvälisen merenkulkujärjestön piirissä (IMO) hyväksyttiin vuonna 2007 Nairobin hylky-jen poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus. Yleissopimuksen tarkoituksena on var-mistaa sopimusvaltion talousvyöhykkeellä sijaitsevan vaarallisen hylyn nopea ja tehokas pois-taminen sekä siitä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen. Nairobin yleissopimus tuli voi-maan 14.4.2015 ja sen on tähän mennessä ratifioinut 26 valtioita. Näistä sopimusvaltioista suo-malaiset alukset liikennöivät erityisesti Isoon-Britanniaan, Saksaan ja Tanskaan. Ruotsi ja Viro eivät vielä ole ratifioineet Nairobin yleissopimusta.

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi hylkyjen pois-tamista koskevan Nairobin kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä. Hallituksen esitys-luonnos on parhaillaan laajalla lausuntokierroksella. Lausuntoja on pyydetty 29.2.2016 mennes-sä. Riippuen lausuntokierroksen tuloksista hallituksen esitys pyritään antamaan eduskunnalle kevätistuntokauden 2016 aikana.

Helsingissä 4.2.2016

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner

Ruotsalainen eduskuntaryhmä