Statsrådets redogörelse om det globala handlingsprogrammet Agenda 2030

15.02.2017 kl. 15:00
Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen 15.2 2017

Värderade talman,

 

Det är bra att regeringen gör en redogörelse, och att vi här kommer åt att debattera den. Och att implementeringen är direkt underställd regeringen.  Det ska regeringen ha tack för. 

Genom hela den här redogörelsen lyser en vilja att ta i problemet. Det finns analys och den täcker ett brett fält. Hållbar utveckling är inte bara miljö, inte bara klimat, ekonomi eller sociala frågor. Agenda 2030 handlar också om allas rätt till vatten, arbete och hälsa, med särskild fokus på kvinnors och flickors rättigheter.

 

Hur lever vi hållbart, är den mest elementära frågan man kan ställa sig – om man bor på ett klot, som vi.  

 

Samtidigt kommer man inte ifrån det, att ord och verklighet inte alltid möts. Om man ser hållbar utveckling som ett övergripande mål, nånting som går före allt annat, ska det vara styrande i alla beslut. Utan undantag. 

Nu är det inte så. 

På många sätt får man den uppfattningen att det är regeringsprogrammet som styr redogörelsen och inte tvärtom. Och det borde vara tvärtom.

Hållbar utveckling ska inte vara som en krydda som vi strör ut litet överallt. Nej, den ska vara själva kastrullen som man kokar i – utgångspunkten.

Därför borde det här också vara en redogörelse som skall gälla över regeringsperioder.

 

Den stora överhängande frågan är klimatförändringen. Vad gör vi här? Är den styrande i vår politik?

 

En satsning på bioenergi är naturligt i ett land som vårt, men skalan måste vara rimlig. Det kan inte vara lösningen på hela vår energiförsörjning. Det finns skäl att tro att regeringens vision är för optimistisk. Även statsrådets egen färska utredning konstaterar att om den inhemska skogsavverkningen ökar till omkring 80 miljoner kubikmeter per år så beräknas kolsänkan halveras under perioden 2021-2030. Det kan läsas som en varning. Här måste vi trygga en balanserad, hållbar utveckling.

 

Samtidigt som vi internationellt talar om att montera ned stöden för fossila bränslen kanaliserar vi våra egna inkomster från utsläppshandeln till dem som förorenar. Det här är varken trovärdigt, eller hållbart.

Det borde vara en självklarhet, att utsläppshandelns inkomster går till att finansiera åtgärder som motverkar klimatförändringen.

 

Värderade talman, 

Hållbar utveckling handlar om globalt ansvar. ”Leave no one behind”, är den bärande principen. Biståndet är en viktig del av helheten.

Det är inte utan orsak regering fått ris för sin biståndspolitik. Samtidigt som vi talar om samarbete och globalt ansvar, skar vi i fjol ner 70 procent av bidragen till FN.

Vi satsar inte på de fattigaste, ens i den mån denna redogörelse önskar. 

Finnfund är ett begränsat redskap som inte svarar mot alla behov, och sällan mot de behov de allra fattigaste har. Här hoppas vi på en ändring av kursen, och på en klar plan på hur Finland skall nå upp till de 0,7 procent som vi officiellt har som mål.

 

Hållbar utveckling handlar också om att sätta saker i rätt perspektiv, att förstå orsak och verkan. Hållbar utveckling handlar social kohesion, om en ansvarsfull inställning till t.ex. migration.

Jag var i Jordanien för några veckor sedan, ett land med 1,5 miljoner syriska flyktingar. Det är långt flera än det kom till hela Europa under migrationskrisen. Men Jordanien klarar det – det är inte lätt, men de gör det.

Samtidigt gör vi 32 000 asylsökande, av vilka kanske bara 15 000 stannar, till något av en nationell kris. Här kunde vi läsa denna redogörelse i stället – och satsa på integration här hemma. Och samtidigt verka för hållbara mekanismer i Europa, sanna mekanismer för att dela ansvaret och verka för demokratiutveckling och fred i de länder som drabbas. För där vill alla i första hand bo.

 

Det är bra att regeringen utlovar en färdplan för att bättre utnyttja de möjligheter kretsloppsekonomin ger. EU:s nya avfallsdirektiv siktar på att genom smarta lösningar minska mängden avfall.

Som vi vet finns det även stor ekonomisk potential i den cirkulära ekonomin.

De mål vi ställde upp i klimatavtalet i Paris innebär för oss, för ett land som Finland stora möjligheter att bli global ledare för nya smarta energilösningar.

 

Finland är en ansvarskännande internationell aktör. Vi är bättre än de flesta. Vi skall vara konsekventa och målmedvetna, ta Agenda 2030 som en utgångspunkt för det vi gör inte bara nationellt utan även internationellt. Vi skall också vara en starkare röst i Europa, visa att vi på allvar tror på internationellt samarbete, på att man är starkare tillsammans.

 

Svenska riksdagsgruppen
60703_t.jpg

Fint att regeringen tar sitt förnuft till fånga

Helsingin Sanomat berättade idag tisdag att regeringen backar kring sin föreslagna höjning av fastighetsskatten. Slopandet motiveras med att intäktsmålen för nästa års fastighetsskatt redan är nådda. SFP:s riksdagsledamot Anders Adlercreutz välkomnar ändringarna i regeringens planer.
Anders Adlercreutz
17.10.2017 kl. 14:53
60705_t.jpg

Ge alla barn samma möjligheter

I kommunerna pågår arbetet med nästa års budget. Det är en investering med god avkastning att satsa på en kvalitativ småbarnspedagogik. Kommunerna gavs i år möjlighet att förstora grupperna för barn över tre år och att begränsa rätten till subjektiv dagvård.
Mikaela Nylander
14.10.2017 kl. 08:57
60541_t.jpg

Vad händer med socialvården?

Social- och åldringsvårdens ställning i det nya förslaget till valfrihetslag inom vårdreformen oroar riksdagsledamot Rehn-Kivi. Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko presenterade förslaget på sin blogg igår.
Veronica Rehn-Kivi
10.10.2017 kl. 14:05
60554_t.jpg

Det borde vara förbjudet att behandla barn som brottslingar

Förra året inledde Europeiska kommissionen ett reformpaket av det gemensamma europeiska asylsystemet. Syftet med förslaget är att minska sekundär förflyttning bland asylsökande, förenhetliga mottagningsförhållandena inom unionen och öka de sökandes självständighet och möjliga utsikter för integration.
Eva Biaudet
10.10.2017 kl. 16:07

Skördeskador

Sommaren 2017 har hört till de besvärligare i mannaminne.  På grund av en kall och regnig sommar med en alldeles för låg värmesumma har grödorna inte blivit färdiga i tid och en stor del av spannmålen är ännu oskördad
Mats Nylund
07.10.2017 kl. 06:10
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets